nieuws

‘Buitenring Parkstad Limburg is funest voor Natura 2000’

infra

Aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg leidt tot vervuiling van de waterhuishouding in het Geleenbeekdal. Daarmee komt het behalen van de doelstellingen van Natura 2000 op losse schroeven te staan.

Dat concludeert onderzoeksorganisatie Alterra. De conclusie is te vinden in het rapport ‘Passende beoordeling Natura 2000-gebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal’. Onderzoekers van Alterra onderzochten het Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten. Ze keken daarbij naar de gevolgen die de aanleg van de verkeersader heeft op de natuur.

De Buitenring Parkstad Limburg moet het gebied ontsluiten. Het gaat om een volledige ringweg in de regio Parkstad Limburg waarbij onder meer de gemeenten Brunssum, Heerlen en Kerkrade zijn betrokken.

Volgens provinciale onderzoeken zijn de gevolgen van de ringweg voor de Natura 2000-gebieden Geleenbeekdal en Brunsummerheide, te verwaarlozen. De onderzoekers van Alterra denken daar echter anders over. “De mogelijkheid dat de aanleg van de Buitenring significante gevolgen heeft op de waterhuishouding van het Geleenbeekdal is niet uit te sluiten”, luidt een van de conclusies van het rapport. De onderzoekers verwachten een toestroom van verontreinigd water naar kwetsbare natuurgebieden.

Tekortkomingen

Verder wordt in het rapport gewezen op diverse andere tekortkomingen binnen de provinciale plannen. Zo zal de aanleg van de weg negatieve gevolgen hebben voor de populaties van de kamsalamander en voor de keversoort vliegend hert. Ook verwachten de onderzoekers dat natuurgebied de Breukberg ernstig zal worden geschaad vanwege onder meer het verleggen van een beek, waardoor drainage zal optreden.

Reageer op dit artikel