nieuws

Rechter oordeelt over door Agentschap opgelegde boete wegens het niet doen van een graafmelding

infra

De Rechtbank Utrecht kreeg te oordelen over een door het Agentschap Telecom opgelegde boete van € 10.000 vanwege het niet hebben gedaan van een graafmelding. De aannemer was van oordeel dat geen sprake was van graafwerkzaamheden in de zin van de Wion.

Verder was de aannemer van oordeel dat de hoogte van de boete disproportioneel was. De Rechtbank liet in haar vonnis van 19 april 2011 zowel de boete als de hoogte daarvan in stand.

De aannemer had werkzaamheden verricht aan een fietspad. De werkzaamheden bestonden uit het weghalen van klinkers en straatstenen met een minigraver. Van het verrichten van mechanische werkzaamheden in de ondergrond in de zin van aritkel 1 sub c Wion was volgens de aannemer geen sprake. De Rechtbank verwijst naar de Memorie van Toelichting (“MvT”) bij de Wion en de Richtijn van het CROW. In de MvT wordt aangegeven dat met ondergrond wordt bedoeld het deel van de aarde vanaf het maaiveld tot circa 10 km diepte. Voor de uitleg van het begrip maaiveld knoopt de Rechtbank aan bij de Richtlijn, waarin onder maaiveld wordt verstaan: het oppervlak van het terrein. De Rechtbank is op grond daarvan van oordeel dat in kwestie wél sprake was van mechanische werkzaamheden in de ondergrond en er dus een graafmelding had moeten worden gedaan. Daarbij acht de Rechtbank van belang dat haar uit diverse feiten was gebleken dat er enkele kleine ondiepe gaten van circa 10 / 20 cm in de grond zaten.

Voor wat betreft de hoogte van de boete heeft het Agentschap in de procedure toegelicht dat in haar Beleidsregel richtbedragen zijn genoemd. Het Agentschap stelt conform die Beleidsregel te hebben gehandeld. Die Beleidsregel gaat uit van een vast bedrag dat gebaseerd is op de aard en omvang van het overtredende bedrijf. De Rechtbank is van oordeel dat met een enkele verwijzing naar die Beleidsregel de aard, ernst en duur van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten, niet is gegeven. Per geval zal het Agentschap dat wel moeten kunnen aangeven. Aan deze motiveringsplicht had het Agentschap aanvankelijk niet voldaan, doch in de procedure voor de Rechtbank wel. De Rechtbank achtte de opgelegde boete op grond van die motivering evenredig.

Deze uitspraak is een eerste gepubliceerde uitspraak over een opgelegde boete in verband met het niet gedaan hebben van een graafmelding. Interessant is de vraag of het in kwestie (weghalen van straatstenen) ging om graafwerkzaamheden in de ondergrond. Zou de Rechtbank tot hetzelfde oordeel zijn gekomen indien er geen gaten in de grond zouden hebben gezeten? En hoe zit het met bijvoorbeeld werkzaamheden in asfalt? Het Agentschap geeft op haar website aan dat in het geval sprake is van het frezen in asfalt of het boren er in, er geen graafmelding behoeft te worden gedaan. Of dit ook de visie van een rechter zal zijn, zullen we moeten afwachten.

Reageer op dit artikel