nieuws

Steeds minder werk wordt openbaar aanbesteed

infra

Inschrijven op openbare aanbestedingen is voor veel bedrijven een belangrijke manier om werk te krijgen. Vooral in de grond-, water en wegenbouw wordt een belangrijk deel van de bouwopdrachten door middel van openbare aanbestedingen gegund. Jaarlijks vinden bijna 2500 openbare aanbestedingen van werk plaats met een gemiddelde opdrachtgrootte van zo’n 950.000 euro.

Inschrijven op dergelijke aanbestedingen gaat echter gepaard met kosten die
behoorlijk kunnen oplopen. En de kans het werk gegund te krijgen is onzeker.
Bovendien laten de prestaties zich moeilijk vergelijken. Hoe doe ik het in
vergelijking met mijn concurrenten? Hoe doen de verschillende werkmaatschappijen
het in vergelijking met elkaar? Het registreren en analyseren van de uitslagen
is tijdrovend werk. Bovendien blijven de aanbestedingen waaraan men zelf niet
meedoet buiten beeld. Daardoor is het nagenoeg onmogelijk om inzicht te krijgen
in de ontwikkelingen in andere disciplines en in aangrenzende regio’s, en in de
prestaties van concurrerende bedrijven.

Monitor

Om in deze kennisleemte te voorzien heeft het EIB een monitor openbare
aanbestedingen ontwikkeld. Deze monitor is een systematische registratie van de
eigenschappen en uitkomsten van openbare aanbestedingen. De monitor geeft:
Inzicht in de marktontwikkelingen: de hoeveelheid werk, aantallen inschrijvers,
prijsontwikkelingen enzovoort. Hoe groot is de concurrentie? Waar liggen kansen?
Verder biedt de monitor de mogelijkheid om de prestaties van bedrijven te
evalueren: Hoeveel werk haal ik binnen, in vergelijking met voorgaande periodes?
Waar liggen verbetermogelijkheden? Ook is er de mogelijkheid om prestaties te
vergelijken: Hoe doe ik het in vergelijking met mijn concurrenten? Hoe presteren
de verschillende vestigingen?

Elk kwartaal

Met de monitor openbare aanbestedingen worden ieder kwartaal de uitkomsten
van een groot aantal openbare aanbestedingen vergeleken aan de hand van diverse
indicatoren. In tabel 1 zijn enkele daarvan weergegeven
(klik voor het
bekijken van de tabel op deze link!)
. In het tweede kwartaal van dit jaar
vonden 9 procent minder aanbestedingen plaats vergeleken met dezelfde periode
vorig jaar. Het aandeel openbare aanbestedingen (zonder voorselectie) nam zelfs
af met 10 procent. Deze daling komt volledig voor rekening van provincies,
waterschappen en het rijk (zie ook figuur 1.
Klik voor het
bekijken van de figuur op deze link!
). Gemiddeld deden per openbare
aanbesteding acht bedrijven een inschrijving, iets minder dan vorig jaar. De
prijzen waarvoor de werken werden gegund bleven laag. De gemiddelde aanneemsom
(uitgedrukt als percentage van de vooraf begrote waarde) schommelt al een jaar
rond 75 procent, met een mediaan in het afgelopen kwartaal van 515.000 euro. Wie
de aanbestedingskalender en Dagblad Cobouw in de gaten houdt,
weet dat de grote drukte zich in korte periodes concentreert, terwijl in de
vakantieperiodes nauwelijks werk op de markt wordt gezet. Maar wat niet zo
eenvoudig is te zien, is wat dit betekent voor het aantal inschrijvers (figuur
2. Klik voor het
bekijken van de figuur op deze link!
). Deze informatie kan nog verder
uitgesplitst worden naar type werk, geografische regio, aanbesteder of grootte
van het werk. Zo kunnen bedrijven zien waar kansen liggen, ook als men even niet
meedoet.

Prestaties van bedrijven

Naast deze algemene informatie, biedt de monitor talloze mogelijkheden om de
prestaties van bedrijven met elkaar te vergelijken. Zo is (bijvoorbeeld) in één
oogopslag te zien welk gedeelte van de aanbestedingen waarop een individueel
bedrijf inschreef is gewonnen en hoe dit verdeeld is over grote en kleine
opdrachten. Bovendien kunnen de prestaties worden vergeleken met de prestaties
van andere gww-bedrijven en wordt inzichtelijk hoe een en ander zich heeft
ontwikkeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Natuurlijk is het ook mogelijk
om de verschillende vestigingen van een bedrijf met elkaar te vergelijken. In
figuur 5 wordt de mogelijkheid geïllustreerd om heel concreet te maken welke
acties van een individueel bedrijf nodig kunnen zijn om de bedrijfsprestaties te
verbeteren. Op basis van de inschrijvingen van het afgelopen jaar kan
bijvoorbeeld worden ingeschat hoeveel aanbestedingen er waren gewonnen wanneer
het bedrijf gemiddeld 5 procent lager zou inschrijven. En hoeveel moeten de
inschrijvingen zakken om de winstkans te verdubbelen?

Reageer op dit artikel