nieuws

Overheidstekorten belemmeren groei gww

infra Premium

Overheidstekorten belemmeren groei gww

De negatieve effecten van de economische crisis voor de gww-sector in Europa waren tot nu toe beperkt. In de West-Europese landen liep de gww-productie in 2009 met 1 procent terug, in Nederland steeg deze zelfs nog licht. Dit jaar zal de gww-productie in Nederland met 4 procent afnemen, in Europa wordt eenzelfde daling verwacht.

In tegenstelling tot de b&u-productie zal de bouw van infrastructuur in
West-Europa ook in 2011 en 2012 nog enigszins teruglopen. Door de beperkte
overheidsbudgetten heeft vooral de wegenbouw hieronder te lijden. De economische
recessie laat zware sporen na in de bouw in Europa. In de meeste West-Europese
landen hebben de overheden omvangrijke stimuleringspakketten opgesteld om de
negatieve effecten hiervan op de productie en de werkgelegenheid in de bouw te
matigen. Veel van deze stimuleringsmaatregelen hebben in 2009 gunstig uitgepakt
voor de gww-productie. De overheid is verreweg de belangrijkste opdrachtgever in
deze sector. In vergelijking met de andere bouwsectoren heeft de gww in
West-Europa in 2009 daarom nog weinig last gehad van de recessie. Terwijl de
productie in de woningen utiliteitsbouw in 2009 met ruim 11 procent afnam, liep
de productie van infrastructuur met slechts 1 procent terug. Investeringen in
infrastructuur werden geïntensiveerd en er werden projecten naar voren gehaald.
Het Aanvullend Beleidsakkoord van de Nederlandse overheid zorgt in 2009 en 2010
voor extra gww-productie. De stimuleringsmaatregelen kunnen echter niet
voorkomen dat de Nederlandse gww in 2010 zal krimpen
(zie tabel 1.
Klik op deze link om de tabel in de PDF te bekijken!)
. In de eerste vier
maanden was sprake van een sterke daling van de activiteit die in de rest van
het jaar maar deels zal worden ingelopen.

Budgetten onder druk

De recessie zal de komende jaren verder doorwerken op de Europese gww. De
economische crisis heeft geleid tot een sterke verslechtering van de
overheidsfinanciën in alle Europese landen, onder meer door de uitgaven ten
behoeve van de financiële sector. Op decentraal niveau staan de budgetten van de
gemeenten sterk onder druk, in Nederland bijvoorbeeld door de sterk teruglopende
inkomsten uit bouwgrondexploitatie. De ongunstige vooruitzichten voor de
gemeentelijke financiën nopen gemeenten tot voorzichtigheid in het realiseren
van grote projecten. Daarnaast worden veel extra infrastructuurprojecten in 2009
en 2010 gerealiseerd, vooral ten koste van latere jaren. Deze impulsen zullen na
het aflopen van de stimuleringspakketten weer worden ‘teruggeboekt’.

Heroriëntatie

Beperkte financiële middelen nopen de West-Europese landen tot een
heroriëntatie op de toekomstige overheidsuitgaven. Volgens de Europese
bouwinstituten ondervindt de gww-sector hiervan in de komende jaren de gevolgen.
De 15 West-Europese landen zien de totale gww-productie in 2010 met 3,5 procent
teruglopen. Er zijn daarbij echter wel verschillen tussen de landen. Vooral
Spanje en Ierland laten dit jaar een sterke terugval zien. In Oostenrijk,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gaat de gwwproductie dit jaar daarentegen
nog omhoog. Nederland ligt in 2010 op dit Europese gemiddelde. Bij ons zijn het
onder meer de investeringen van de lagere overheden die in het spoor van de
sterke krimp in de woningbouw omlaag gaan.

Wegenbouwproductie

In 2011 en 2012 zal de daling in de gww-productie in West-Europa minder zijn
dan in 2010. Toch werkt de economische crisis dan nog door in de investeringen
in infrastructuur. Terwijl de b&u-investeringen in Europa in 2011 licht
toenemen en in 2012 verder zullen stijgen, noteert de gww-sector twee jaren met
een lichte daling. In 2011 wordt hierdoor het nieuwbouwsegment in gelijke mate
getroffen als het onderhoud. In 2012 zal het onderhoud aan de infrastructuur
naar verwachting stabiliseren. Bijna 40 procent van de West-Europese
gwwproductie betreft aanleg en onderhoud van wegen, vooral in opdracht van de
nationale en de decentrale overheden. De beperkte financiële middelen in de
komende jaren treffen in belangrijke mate de wegenbouwproductie
(zie figuur 1.
Klik op deze link om de figuur in de PDF te bekijken!)
. Dit jaar zal de
wegenbouwproductie in Europa met circa 4 procent achteruitgaan. Voor een deel
hangt dit samen met de krimp in de b&u waardoor minder wordt geïnvesteerd in
de ontsluiting van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Ook in 2011 en 2012
ontwikkelt de wegenbouw in West-Europa zich nog ongunstig met 2 procent krimp in
beide jaren. De investeringen in telecommunicatie en energie- en waterwerken
doen het de komende jaren beter. Onder meer door de aandacht voor
klimaatveranderingen nemen de investeringen in alternatieve energiebronnen als
windenergie toe.

Oost-Europa groeit door

In de Oost-Europese landen blijft de gww-sector onverminderd groeien de
komende jaren. De vier Euroconstructlanden Tsjechië, Slowakije, Polen en
Hongarije gezamenlijk verwachten gemiddeld 15 procent groei per jaar tot en met
2012. Het betreft hier vooral investeringen in weg- en railinfrastructuur,
waarmee achterstanden in de omvang en de kwaliteit van deze netwerken worden
weggewerkt.

Reageer op dit artikel