nieuws

Berekening hoogte zeedijken Groningen klopt niet meer

infra

De zeedijken langs de Dollard moeten waarschijnlijk hoger dan ze nu zijn. De invloed van het Emssperrwerk op de waterhoogte bij een stormvloed blijkt groter dan tot nu toe werd aangenomen.

In een brief aan Provinciale Staten geven Gedeputeerde Staten van Groningen
aan dat de aanpassing van de nieuwe normering voor de waterveiligheid voor het
Dollardgebied gevolgen kan hebben. Deels komt dit doordat het water bij
stormvloed hoger komt, deels doordat de economische schade aanzienlijk is, niet
alleen voor Groningen, maar voor het hele land. In eerdere berekeningen werd
uitgegaan van een waterstandverhoging van 8 centimeter in Delfzijl bij een
stormvloed als de stromvloedkering in de Eems gesloten zou blijven. Nieuwe
Duitse berekeningen komen nu echter uit op 20 centimeter. De provincie wil dan
ook dat Rijkswaterstaat nog eens goed naar de eigen berekeningen kijkt.

Energievoorziening

Bij de aanpassing van normering vindt Groningen dat de in de maatschappelijke
kosten-batenanalyse scherper de (in)directe schade voor het land moet worden
meegenomen. Bij een doorbraak van de primaire waterkering in het Groningse kan
een deel van de gasvoorziening in heel Nederland stil komen te liggen.
Uiteindelijk kan dat zelfs oplopen naar 80 procent van de gasvoorziening.
Eenzelfde verhaal gaat op voor de elektriciteitsvoorziening. In de toekomst zal
zo’n 30 procent van de elektriciteit in ons land geleverd worden vanuit
Groningen. Bij een overstroming kan ook die voorziening verslechteren of zelfs
uitvallen. Deze twee effecten bij elkaar kunnen ervoor zorgen dat de
waterveiligheidsnorm voor de Groninger zeedijken verhoogd zal moeten worden en
daarmee de hoogte en sterkte van de dijken zelf. Overigens zijn waterschappen
momenteel bezig met de derde toetsing van de primaire waterkeringen. De
resultaten daarvan verwacht de provincie over twee maanden.

Reageer op dit artikel