nieuws

Extra steun geeft waterveiligheidsprojecten vaart

infra Premium

Op diverse plaatsen in Nederland staan diverse waterveiligheidprojecten op stapel. De provincie Overijssel mag starten met het project IJsseldelta Zuid door het beschikbaar stellen van 187 miljoen door het Rijk voor de aanleg van een hoogwatergeul bij Kampen. Op Texel wordt 17 kilometer Waddenzeedijk aangepakt.

De stuurgroep IJsseldelta Zuid kan door de financiële steun van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat en een bijdrage van 22 miljoen door het
ministerie van VROM doorgaan met de plannen binnen het project. Een
gecombineerde uitvoering van de maatregelen in het kader van de waterveiligheid,
de hoogwatergeul bij Kampen en het uitdiepen van het zomerbed van de IJssel, kan
nu verder worden uitgewerkt. De aanleg van de hoogwatergeul kost bijna 300
miljoen euro. De plannen moeten nog nader worden uitgewerkt. Het project moet in
2010 de inspraak in gaan. Naar verwachting kan in 2013 de schop de grond in.

Texel

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan het opstellen van een
dijkversterkingsplan voor de Waddenzeedijk op Texel. In dit kader vindt de
komende maanden een tweetal onderzoeken plaats. Het ene onderzoek is
grondtechnisch. Het ander gaat over archeologie. Het geotechnisch onderzoek
wordt uitgevoerd door de firma Wiertsema & Partners uit Tolbert, het
archeologisch onderzoek door het Amersfoortse bureau Vestigia. Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier gaat de Texelse Waddenzeedijk over een lengte van circa
17 kilometer versterken. Iedere vijf jaar toetst het hoogheemraadschap of de
primaire waterkeringen nog aan de wettelijk gestelde veiligheidsnorm voldoen.
Uit de laatste toetsing bleek dat delen van de Waddenzeedijk niet meer aan deze
norm voldeden. Op een aantal plaatsen is de bekleding van de dijk niet sterk
genoeg, soms heeft de dijk onvoldoende stabiliteit en op enkele plaatsen is de
waterkering niet hoog genoeg.

Grond

De dijkversterking wordt zoveel mogelijk in grond uitgevoerd. Grond heeft de
voorkeur boven constructieve versterkingsmethoden, zoals een damwand, in verband
met de relatief eenvoudige aanpasbaarheid van de dijk in de toekomst. In het
voorjaar van 2010 moeten de planstudies zijn afgerond. De dijkversterking op
Texel maakt deel uit van een groot project rond de versterking van zeedijken. De
totale kosten bedragen 1,25 miljard euro.

Reageer op dit artikel