nieuws

Versterking dijken hoogste prioriteit

infra

De provincie Noord-Holland verbetert de komende jaren de waterveiligheid in de regio. Uitvoering van de plannen vergt een investering van enkele honderden miljoenen euro’s. Het Rijk moet hieraan bijdragen.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft besloten tot een
meerjareninvestering ter verbetering van de dijken en de aan- en afvoer van
water. Na de waterschapsverkiezingen hebben gedeputeerden een meerjarenplan
opgesteld voor het verbeteren van de waterveiligheid. De klimaatsverandering
maakt betere bescherming van het poldergebied nodig. De grootste klus is het
versterken van 118 kilometer duinen en dijken van Bergen tot en met Amsterdam.
Daarnaast moeten de dijken van kanalen en vaarten worden verstevigd. “Lastig,
want vaak staan er huizen op de dijken. We zoeken daarbij naar oplossingen die
zo min mogelijk belastend zijn voor de omgeving,” stelt de woordvoerder.
Daarnaast richt HHNK zich op rioolwaterzuivering, baggeren en verbeteren van de
afwatering. Uniek in Noord-Holland is dat het hoogheemraadschap ook het wegennet
onderhoudt. Dat is van oudsher zo gegroeid. “De wegen liepen in het
polderlandschap altijd over de dijken, dus was het handig als we zowel de dijk
als de weg onderhielden”, verklaart de woordvoerder. De afgelopen jaren is het
aantal verkeersdoden met 28 procent teruggebracht door het verlagen van de
maximum snelheid en het aanleggen van vrijliggende fietspaden. Volgens het
hoogheemraadschap wordt het afstemmen van alle belangen bij het uitvoeren van de
verbeterprogramma’s de grootste uitdaging. “Er zijn andere overheden betrokken
zoals gemeenten en de provincie, er is wetgeving zoals de hinderwet waar we
rekening mee moeten houden en natuurlijk zijn er bestemmingsplannen. Dan zijn er
ook nog omwonenden die liever niet tegen een torenhoge dijk aankijken, de
belangen van het agrarische bedrijfsleven en we willen niet de bewoners met een
al te grote stijging van de waterschapsbelasting opzadelen.”

Reageer op dit artikel