nieuws

Dijkdoorbraak zeker niet denkbeeldig

infra

Waterveiligheid moet meer plaats krijgen in ruimtelijke afwegingen. Dat kan door een waterveiligheidseffectrapportage in te voeren, een evenknie van de mer.

Dat zei Geesje Saeijs van het COT Veiligheids- en Crisismanagementinstituut
in Rotterdam tijdens het afsluitende gesprek na vijf dijkringgesprekken door
heel het land. Deze gesprekken met bestuurders en maatschappelijke organisaties
gingen over de vraag of het Nederlandse veiligheidssysteem tegen grootschalige
overstromingen nog actueel en adequaat is.

Saeijs hield haar gehoor voor dat overstromingsrisico’s meer moeten worden
meegenomen in de ruimtelijke ontwikkeling. “Door bijvoorbeeld een
waterveiligheidseffectrapportage, gelijk aan een milieueffectrapportage”. Die
zou de informatie moeten leveren die nodig is om het waterveiligheidsbelang
volwaardig mee te wegen bij besluiten over plannen en projecten met grote
gevolgen voor de waterveiligheid. Zoals bij de huidige mer vermeldt de
rapportage dan de gevolgen van een plan of project en de mogelijke
alternatieven. “Het idee komt voort uit de dijkringgesprekken. Maar het is zeker
iets waar het ministerie verder over kan nadenken”, aldus Saeijs.

Bewustwording

Een andere aanbeveling is om burgers en bedrijven meer te betrekken bij de
nieuwe gesprekken.

Directeur Jan Kreuger van de gemeente Katwijk wees op de bewustwording van de
overstromingsgevolgen bij bestuurders. “Zij moeten het op de agenda zetten zodat
de burger erop wordt geattendeerd.” Een groot gedeelte van de aanwezigen laakte
de laconieke houding van de Nederlanders. “Ze denken dat ze veilig zijn en
denken er niet over na.”

Staatssecretaris Schultz (water) ondersteunde die gedachte van de experts.
“Burgers en bedrijven moeten weer rekening gaan houden met de risico’s die zij
lopen; vooral als het gaat om bouwlocaties en vormen van bouwen. Dat is ook een
vorm van preventie. De kans is minimaal. Maar als er een overstroming komt, dan
heeft het grote gevolgen.”

Volgens haar moet er een nieuwe systematiek komen in het
waterveiligheidsbeleid. “De normen die we sinds de jaren vijftig gebruiken, gaan
alleen uit van de overschrijdingskans: de kans dat het water over de dijk heen
komt. Maar dat zegt nog helemaal niets over de kans op een overstroming, laat
staan over de mogelijke gevolgen daarvan. Er zijn andere faalmechanismen.”

Robuuste normen

Schultz meent dat er “nieuwe en robuuste normen” nodig zijn, waarover de
dijkringgesprekken haar geen duidelijkheid hebben gegeven. Haar ministerie
krijgt wel steeds meer zicht op eventuele gevolgen, bijvoorbeeld door het
project ‘Veiligheid in Kaart’. De serie grote kaarten van dijkring 14 (grofweg
het gebied Den Haag-Rotterdam-Utrecht) laten duidelijk zien wat er na een
doorbraak gebeurt en hoe snel het water zijn weg over land zal vinden.

Wat ook weer terugkwam was de ‘preventieve kracht’ van Nederland wat betreft
waterveiligheid. Tegelijkertijd was iedereen het erover eens dat er meer moet
worden geïnvesteerd in evacuatieplannen en routes.

Reageer op dit artikel