artikel

Er zijn kansen voor burgerparticipatie

infra 401

Er zijn kansen voor burgerparticipatie

Burgerparticipatie, waarover Willem A. Janssen, promovendus international en Europees aanbestedingsrecht bij PPRC, onlangs op deze pagina publiceerde, kan toegevoegde waarde hebben, menen Daan Stuit en Philip Nieuwenhuizen. Maar voorkomen moet worden dat het onbedoelde concurrentie voor het mkb wordt.

In de planningsfase is het nog vroeg genoeg om de praktische inzichten van de gebruiker te combineren met de bouwbehoefte van de aanbesteder, waarmee voorkomen wordt dat de burger na oplevering het project links laat liggen. Ook bij de beoordeling van de aanbiedingen op bijvoorbeeld het gebied van overlastbeperking tijdens de bouwfase kan de burger, als ‘praktijkdeskundige’ een toegevoegde waarde aan de beoordelend functionaris bieden in de score van de emvi. Tot zover het ‘right to redefine’.

Iets anders is ‘the right to challenge’, dat met name in de groen- en infrasector gevoeld zal worden. Het is immers slecht voor te stellen dat een burgerinitiatief een volwaardig concurrerende aanbieding neerlegt in de tender voor de aanschaf van kantoorbenodigdheden of voor de bouw van een nieuw stadskantoor. Maar bij collectieve voorzieningen voor sport en recreatie, het domein van groen- en infrabedrijven, is de natuurlijke instapdrempel veel lager. Bij onderhoud en zelfs aanleg zou de burgerchallenge weleens kunnen leiden tot een voor het mkb gevoelig verlies van marktvolume. Dat kan nooit de bedoeling zijn en MKB Infra zal zich daar dan ook tegen verzetten.

De bedrijfstak investeert in het kader van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in opleidingen, herintreders, kansen voor kansarmen, SROI, en wat dies meer zij. In voorkomende gevallen wordt dit soort maatregelen ook door de opdrachtgever geëist.

Als nu diezelfde opdrachtgever toestaat, en in voorkomende gevallen zelfs subsidieert, dat werken worden overgenomen via burgerparticipatie, leidt dat – even los van de vraag of dit aanbestedingsrechtelijk wel kan, zoals de auteur zich terecht afvraagt – tot verlaging van het voor de markt beschikbare volume. Op termijn kan het ook verhoging van de werkloosheid tot gevolg hebben en uiteindelijk dus tot nog meer capaciteit voor de burgerparticipatie. Hierdoor zal de overheid nog meer geneigd zijn burgerparticipatie toe te laten en in te schakelen, omdat dit enerzijds tot besparingen leidt die kunnen worden ingezet voor kansarmen, en anderzijds het toenemende leger van werklozen een zinvolle bezigheidstherapie biedt die ook nog eens aansluit bij hun vroegere beroepservaring.

Positieve bijdrage

Dat beeld is natuurlijk erg kort door de bocht, maar het geeft wel weer dat niet alle leuke initiatieven en nieuwe ontwikkelingen per definitie goed doordacht zijn.

MKB Infra wil burgerparticipatie echter niet afwijzen, maar positief bijdragen aan een werkbare participatie met een toegevoegde waarde voor iedereen. Denkbaar is een samenwerkingsmodel, waarin onder regie van de opzichter van de gemeente en de uitvoerder van het project arbeidsintensief, maar ongeschoold werk door de burgers wordt uitgevoerd, zodat de geschoolde medewerkers van de aannemers zich kunnen concentreren op de meer technische delen van het bestek (bijvoorbeeld zwerfvuil oprapen voordat de maaier langskomt). Ook initiatieven zoals recentelijk in Bilthoven en Nieuwegein, waarin burgers een afvalbak mogen adopteren, kunnen bijdragen aan een beter leefklimaat, omdat tussen de reguliere passages die zijn voorgeschreven in het onderhoudsbestek en die vaak uit budgettaire overweging te laag liggen in frequentie, op gezette tijden extra aandacht wordt besteed door het burgerinitiatief.

MKB Infra is al geruime tijd in gesprek met de in het artikel van Willem A.Janssen genoemde gemeenten (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam) in het kader van het MKB-Convenant. Dat kader leent zich er goed voor om initiatieven voor burgerparticipatie te bespreken en waar mogelijk in te passen in de reguliere markt voor infra en groen. Via een natuurlijk proces kan de praktijk zo inspelen op de gesignaleerde maatschappelijke behoefte zonder dat burgerparticipatie een onbedoelde concurrent wordt van mkb-bedrijven en alle andere, vaak reeds ver doorgevoerde initiatieven in het kader van het maatschappelijk ondernemen.

Daan Stuit en Philip van Nieuwenhuizen
Daan Stuit is scheidend voorzitter MKB Infra
Philip van Nieuwenhuizen is de toekomstig voorzitter MKB Infra

 

Reageer op dit artikel