artikel

Ketensamenwerking is de maat der dingen

infra Premium

“Als je de ander niet op zijn woord en op z’n handtekening kunt vertrouwen, als zijn cijfers niet kloppen, als hij wegloopt voor z’n verantwoordelijkheid, wat blijft er dan nog over?”Aldus Barend van Kessel, lid dagelijks bestuur Bouwend Nederland en lid van het hoofdbestuur van MKB Nederland, in de krant van maandag. Vandaag reageert de voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland.

In zijn ingezonden stuk in Cobouw van afgelopen zaterdag maakt de heer Van Kessel een karikatuur van zichzelf. Kennelijk leeft hij in de veronderstelling, dat wanneer hij maar voldoende met mkb-functies signeert, hij daarmee het patent op de belangenbehartiging en stem van het midden- en kleinbedrijf kan claimen. Wat hem evenwel onmiddellijk opbreekt en ongeloofwaardig maakt, is dat het echte midden- en kleinbedrijf zich nimmer laat verleiden zich met minachting en denigrerend over collega’s uit te laten. Maar misschien is Barend ook maar gestuurd.

Frustraties

Ik voel geen enkele behoefte zaken recht te zetten. Het stuk wemelt van de onjuistheden en verdachtmakingen en ik beschouw zijn weekendbijdrage dan ook als uitbraaksel van jarenlange frustraties. Ik kan het niet anders zien dan dat Bouwend Nederland een vooruitgeschoven post zocht en vond, die bereid was het hoofd in de strop te hangen.

De actie van Bouwend Nederland om Aannemersfederatie Nederland buiten het vervolgoverleg over modernisering van de cao in de bouw te houden, past in een breder kader van wat ik de stormramfilosofie noem. Van staaltjes daarvan hebben we in de afgelopen tijd volop mogen genieten. Het opzeggen van de contracten met Fundeon en Arbouw is daarvan een voorbeeld. En daar schuilt tegelijk ons grote dilemma. Want als vertegenwoordiger van dat midden- en kleinbedrijf zijn wij altijd geneigd vooraf goed te kijken of we niet met het kind het badwater weggooien omdat kleine en middelgrote bedrijven zonder uitzondering behoefte hebben aan instrumenten en instituties die de collectiviteit koesteren op punten waar de individuele ondernemer het noodgedwongen moet laten afweten. Niet dat wij niet van mening waren dat genoemde instituten uit hun krachten waren gegroeid en hun aanbod gedrevenheid niet onder stoelen of banken staken.

Omwille van de loyaliteit naar partner Bouwend Nederland heeft AFNL, soms tandenknarsend, ingestemd met de opzeggingen, zelfs in de wetenschap dat BN de resten van Fundeon mogelijk voor de eigen opleidingsbedrijven wilde inzetten. Ik wil hier niet suggereren terug te komen op eerder genomen besluiten, maar wens het te memoreren op het moment dat ons in feite te kennen wordt gegeven wel deel te mogen uitmaken van de drijfjacht, maar de buit aan de jachtopziener te laten.

AFNL strijdt met de vakbeweging voor een nette sector, waar niet op arbeidsvoorwaarden wordt geconcurreerd, waar schijnconstructies tot het verleden behoren, waarin we niet achter elkaar hoeven aanhollen om misstanden aan de kaak te stellen. AFNL gelooft met grote stelligheid dat een brede cao, met branchespecifieke afspraken en meer verantwoordelijkheid op decentraal niveau binnen de bedrijven, de sector een cruciale duw in de goede richting kan geven en het geloof in eigen kunnen weer zal herstellen. Vertrouwen is daarbij onontbeerlijk, vertrouwen in elkaar en respect voor elkaar, vertrouwen richting vakbeweging dat we niet alleen zaken willen schrappen om te schrappen om daarna over te gaan tot de orde van de dag en de ogen te sluiten voor misstanden waar geen enkele partij, van werkgevers- of werknemerszijde, baat bij heeft.

Democratie

AFNL is een partij die haar verantwoordelijkheid letterlijk neemt. Zonder verhaaltjes of spelletjes om de schijn op te houden. Intimidatie en buitensluiting van anderen met wie we goed willen samenwerken, is ons vreemd. Democratie is een begrip waar menig bouwvertegenwoordiger nog van huivert. Maar dat soort geharnaste lieden zouden moeten erkennen dat je anno 2015 beter kunt samenwerken dan tegenwerken. Is het niet zo, geachte heer Van Kessel, dat ketensamenwerking dezer dagen de maat der dingen is. Verantwoordelijkheid is geen kwestie van dienen van het eigen belang; bouwen doe je samen!

Henk Klein Poelhuis, voorzitter Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (zonder mkb-emolumenten)

Reageer op dit artikel