artikel

Het speelveld verandert

infra

Het speelveld verandert – ook in de sector stedelijk water en riolering. Dat biedt uitdagingen die het werk interessant en spannend maken en waarbij de spelers op het veld elkaar hard nodig hebben.

Gemeenten en waterschappen werken meer samen en doen meer zelf. De formatie van de binnen NLingenieurs aangesloten adviesbureaus in dit werkveld is de laatste jaren fors gekrompen en er zijn meer zzp’ers op de markt gekomen. Door de vergrijzing zullen de komende vijf jaar veel professionals vertrekken. De opgaven in de sector worden er intussen niet minder om: de klimaatverandering (zwaardere buien) vraagt om robuustere systemen. Voor de instandhouding en vervanging van oude riolen zijn de komende jaren vele miljarden nodig. Integratie van stedelijk water met het beheer van de openbare ruimte vraagt creativiteit. Dat noodzaakt tot maatwerk. En voor maatwerk zijn kennis en vakmanschap essentieel. Een tekort daaraan leidt tot niet-optimale keuzes en kost de belastingbetaler veel geld.

Kennis en vakmanschap zijn in het veranderende speelveld echter niet vanzelf geborgd.

De grotere ingenieursbureaus hebben altijd een belangrijke rol in de opleiding van de sector gehad. Veel van de huidige specialisten en beleidsmedewerkers van gemeenten en waterschappen zijn bij een ingenieursbureau begonnen. Echter door de crisis hebben de bureaus de afgelopen jaren nauwelijks nieuwe instroom gekend.

Het ontwikkelen en behouden van kennis en het verbinden van kennisvelden (denk aan riolering/stedelijk water – transportsystemen – afvalwaterzuivering – oppervlaktewater) hebben baat bij massa. Bij de grote ingenieursbureaus is de massa weliswaar afgenomen, maar nog steeds aanwezig. Voor éénpitters of kleinere gemeenten is deze massa moeilijk te organiseren. Ook in samenwerkingsverbanden van overheden is het een uitdaging om van (bijvoorbeeld) 1+1+1 meer dan 3 te maken.

De Nederlandse overheden staan dus voor een forse opgave. Deze biedt echter ook nieuwe kansen en die moeten de overheden samen met de markt kunnen benutten. Elke partij heeft daarbij een eigen rol. Het expertnetwerk Riolering van NLingenieurs pakt haar rol graag op!

Wouter Stapel, Royal HaskoningDHV

Kees Snaters, Snaterse CTM

Aad Oomens, Grontmij

Namens het Expertnetwerk Riolering van NL Ingenieurs Ingenieurs

Reageer op dit artikel