artikel

‘Waterbouwer moet innovatiever worden’

infra

‘Waterbouwer moet innovatiever worden’

De Unie van Waterschappen publiceerde in mei zijn marktvisie. Het document, met de titel ‘De waterschappen als publieke opdrachtgever’, luidt een periode in waarin waterschappen andere methoden gebruiken om opdrachten in de markt te zetten.

In die tijdspanne moeten marktpartijen worden gestimuleerd innovatiever te werk te gaan. En dat zal zowel van de waterschappen als van de waterbouwers de nodige inspanningen vereisen, verwachten de praktijkdeskundigen Patrick Blom en Arnoud van Vliet.

Blom is afdelingshoofd projectrealisatie Waterschap Vallei & Veluwe en voorzitter van het platform Waterschapswerken. Van Vliet is secretaris-directeur bij Waterschap Hollandse Delta en lid van het Opdrachtgeversforum in de Bouw. Geruststellend wijzen zij er op dat noch van de waterschappen noch van de waterbouwers wordt verwacht dat ze van het ene op het andere moment hun manier van werken drastisch veranderen.

Al eerder wees Huub Hieltjes, lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen, er in deze krant op dat de marktvisie er voor moet gaan zorgen dat waterschappen meer op dezelfde manier naar buiten gaan treden. “Het is bedoeld als een basis waarop het bedrijfsleven ons kan aanspreken” (Cobouw 27 mei). Van groot belang is daarom dat de marktvisie breed onder de aandacht wordt gebracht. Om dat te bereiken wordt onder andere een aantal regionale bijeenkomsten gehouden, legt Van Vliet uit. “We hebben doelbewust niet gekozen voor landelijke bijeenkomsten omdat veel van onze opdrachten worden gegund aan plaatselijke bedrijven. En juist die ondernemers zullen, zo is de verwachting, nog moeten wennen aan de nieuwe werkwijze.”

Tijdens de bijeenkomsten, benadrukt Van Vliet, zal niet worden ingegaan op specifieke opdrachten. “We willen in vrijheid met elkaar van gedachten kunnen wisselen, zonder dat iemand zich ongerust hoeft te maken dat hij vanwege zijn bijdrage aan de discussie een opdracht misloopt. Het gaat er om ervaringen uit te wisselen. Uiteindelijk moet de marktvisie beide partijen uitdagen om op een innovatieve wijze te werk te gaan.”

Om meer innovaties uit de markt te halen is professionalisering van het opdrachtgeverschap van groot belang, stellen Blom en Van Vliet. “Dat heeft niet alleen impact voor de ondernemers, maar ook voor de waterschappen zelf”, stelt Van Vliet vast.Het zal er veelal toe leiden dat medewerkers van beide partijen worden bijgeschoold. “Onze marktvisie wordt de komende twee jaar uitgerold”, zegt Blom. “Daarna komt er een evaluatie waarbij zowel wij als opdrachtgever als de marktpartijen kunnen aangeven wat er moet worden aangepast. Vervolgens komt er dus wederom een nieuwe visie.”

Reageer op dit artikel