artikel

Geluidsscherm noodzakelijk?

infra

Geluidsscherm noodzakelijk?

De wet- en regelgeving inzake geluidhinder is complex maar wel heel belangrijk voor de bouw- en ruimtelijke ordeningspraktijk. Hieronder wordt kort een geschil besproken waar dit ook naar voren kwam (ABRvS 20 november 2013, zaaknr. 201303856/1/R6).

Het bestemmingsplan Sontwegtracé maakt een nieuwe weg mogelijk tussen het centrum van Groningen en de nieuwbouwwijk Meerstad. De weg krijgt vijf rijbanen waarvan twee bestemd zijn voor een bus. Het plan voorziet ter hoogte van een woonschepenhaven in de wijziging van bestaande wegen en de aanleg van nieuwe. De Vereniging Woonschepenhaven (hierna: de vereniging) komt in beroep tegen de vaststelling van dit plan en betoogt dat het plan ten onrechte niet voorziet in een geluidsscherm ter hoogte van de woonschepenhaven. Zij vreest geluidsoverlast vanwege de Sontbrug en vanwege toename van de verkeersintensiteit door werkzaamheden. Volgens haar is deze omstandigheid ten onrechte niet in de beoordeling van het plan betrokken.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Wat de aanleg van nieuwe wegen betreft wordt volgens dit onderzoek voor de woonschepen in de woonschepenhaven voldaan aan de in de Wet geluidhinder opgenomen voorkeursgrenswaarde en wat betreft de wijziging van bestaande wegen volgt uit het onderzoek dat geen sprake is van een reconstructie waarvoor andere regels gelden. De gemeenteraad heeft zich gelet op dit onderzoek in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de aanleg van het Sontwegtracé, met inbegrip van de Sontbrug, ter hoogte van de woonschepen in de woonschepenhaven niet leidt tot ernstige geluidhinder, zodat de aanleg van een geluidsscherm ter hoogte van de woonschepenhaven niet nodig is. Het beroep van de vereniging is ongegrond.

Op 8 mei organiseert het IBR een bijeenkomst waarbij de relevante wetgeving met bijbehorende jurisprudentie over geluidhinder ten gevolge van wegen, spoorwegen, bedrijven en vliegvelden aan de orde komen, inclusief de doorwerking daarvan in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Daarbij wordt vooral ook accent gelegd op een proactieve benadering: van te voren denken over geluid in het kader van planvorming en ontwerp voorkomt problemen bij besluiten en procedures.

Mr. Natasja van Wijk-van Gilst, Instituut voor Bouwrecht

Reageer op dit artikel