artikel

Ketensamenwerking zit tussen de oren

infra

Ketensamenwerking zit tussen de oren

Horizontale integrale samenwerking stuurt op output, neemt afscheid van de verticale kolom van verspilling en levert meer resultaat op in geld, tijd en sociale aspecten. Gijs Buijs ziet kansen om van verspillingen te komen naar meerwaarde.

“ Mkb werkt al met vast team van specialisten

De bouw kan meer betekenen voor onze maatschappij, oplossingen bieden. Bouwen kan beter, slimmer, sneller, duurzamer, mooier. Er is meer aandacht voor het gebruik en het beheer van gebouwen en de openbare ruimte. Bouw- en infrabedrijven geven invulling aan vragen vanuit de markt en bieden concrete oplossingen aan.

Complexe vragen vanuit thema’s als duurzaamheid, energie en zorg, waarbij de eindgebruiker steeds meer bepalend is, ingegeven door een terugtrekkende overheid, moeten het hoofd worden geboden. Belangrijke nieuwe technologische ontwikkelingen zijn noodzakelijk om verdere industrialisering vorm te geven. Standaardisering in de vorm van prefabricage met duurzame materialen en meer keuze uit materialen zet door.

We moeten efficiënter en goedkoper bouwen met een hogere kwaliteit. De sector wordt veel en veel meer een aanbodgerichte markt met integrale oplossingen.

Tientallen congressen

De huidige traditionele verticale aanpak is vooral vanuit bestaande structuren ingezet, waarbij de reële vraag gesteld mag worden of deze de gewenste resultaten opleveren.

BIM, lean, ketensamenwerking, faalkosten reduceren; er zijn tientallen congressen en symposia over geweest en meters documenten geproduceerd, maar wat komt er in de praktijk van terecht?

Natuurlijk, er zijn voorbeeldprojecten waar een gemotiveerd team op zit om ketensamenwerking tot een succes te maken en faalkosten tot een minimum te beperken. Maar nog te vaak wordt de keten bepaald door de afdeling inkoop die werkzaamheden over de schutting gooit met een wurgcontract. De uitvoerders op het werk moeten dan maar zien er een team van te maken. Veel partijen hebben het te druk om hun deel van het werk binnen de begroting klaar te krijgen, om zich ook nog te bekommeren over wat verder in de keten nodig is. Bovendien lopen uitvoerders tegen telkens weer een andere contractor aan op het werk die men niet kent, laat staan hoe diens werkwijze is. Ketensamenwerking kan alleen succesvol zijn als wordt samengewerkt op basis van partnership tussen opdrachtgever, hoofdaannemer, gespecialiseerde aannemers en leveranciers. Dat is waarop moet worden gekoerst.

In de praktijk werkt dit het natuurlijkst bij mkb-aannemers. Zij werken met een vast team van gespecialiseerde aannemers en leveranciers, hebben korte lijnen, weten van elkaar hoe men werkt, werken op basis van vertrouwen en hebben de neuzen in dezelfde richting. Op deze manier zijn ook de faalkosten tot een minimum te beperken. Ketensamenwerking is een mentaliteit, zit tussen de oren. En zo deze dat niet zit moet dit tussen de oren komen.

Horizontale integrale samenwerking stuurt op output, neemt afscheid van de verticale kolom van verspilling en levert meer resultaat op in geld, tijd en sociale aspecten en minder hinder voor de omgeving. Gezamenlijke verantwoordelijkheid vormt de basis voor deze samenwerking waarmee betere resultaten wordne behaald. Tevens levert deze innovatieve werkwijze een gezondere bedrijfsvoering en een transparantere bouwsector op.

Versnelling

Binnen horizontale integrale samenwerking committeren partijen (op basis van gedeelde verantwoordelijkheid) zich aan de beoogde versnelling en maatschappelijke waardetoevoeging en kan effectief worden gestuurd op financiën (cashflow), efficiency (doorlooptijd), planning (omgevingshinder) en sociale doelstellingen zoals arbeidsparticipatie (onder andere leer- werktrajecten).

Horizontale integrale samenwerking behelst een brede benadering vanuit denkbeelden omtrent organisatievormen en interactie tussen mensen. Zij wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, openheid, transparantie en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Deze vorm van samenwerking (alliantie) geeft invulling vanaf initiatieffase tot oplevering en beheer. Als bestuurslid van Vernieuwing Bouw en Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra zie ik horizontale integrale samenwerking als kans om van verspillingen (faalkosten) te komen naar meerwaarde en nieuwe verdienmodellen, die een duurzaam perspectief bieden voor de sector.

Gijs Buijs, bestuurslid Vernieuwing Bouw, bestuurslid Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra

Reageer op dit artikel