artikel

Hogere geluidsbelasting met klinkers in plaats van asfalt

infra

In de zaak die hier kort wordt besproken is een bestemmingsplan aan de orde. Een van de beroepsgronden heeft betrekking op de geluidsbelasting van een 30-kilometerweg in dat plan. Het wegdek van asfalt zal worden vervangen door klinkers. Hoewel er sprake is van een 30-kilometerweg waarop de normen in de Wet geluidhinder niet van toepassing zijn, moet er toch akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Dat was in dit geval niet juist gedaan.

Dat er ook in geval van 30-kilometerwegen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van de vaststelling van (of afwijking van) een bestemmingsplan, ondanks het feit dat de Wet geluidhinder niet van toepassing is, vloeit voort uit het vereiste van een goede ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen. Dit vereiste is opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening en betreft een zogenoemde open norm. Deze open norm is nader ingevuld in de rechtspraak van de bestuursrechter. Zo wordt uit deze norm afgeleid dat een goed woon- en leefklimaat dient te zijn gegarandeerd. Behalve de wettelijke milieukwaliteitsnormen zoals in de Wet geluidhinder dienen ook andere aspecten in het bestemmingsplan in de belangenafweging te worden meegenomen die van invloed zijn op het woon- en leefklimaat. Te denken valt aan wind, trilling en straling.

De gemeenteraad had wel een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de 30-kilometerweg. Uit dit onderzoek volgde dat de geluidsbelasting van het wegverkeer op de gevel van de voorziene woning 48 dB bedraagt. En dat klopt niet volgens de Afdeling bestuursrechtspraak. Met betrekking tot de effecten van het wegdek van de Paltzerweg voor de geluidsbelasting is gebleken dat al voor de vaststelling van het plan het besluit was genomen om het wegdek van de Paltzerweg te vervangen voor klinkers in plaats van asfalt. Het effect hiervan voor de geluidsbelasting op de gevel van de voorziene woning in het bestemmingsplan is door de raad niet berekend en dus niet meegenomen in de besluitvorming. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak.

Reageer op dit artikel