video

Informatieproject moet onderzoekskosten terugdringen

bouwbreed

Informatieproject moet onderzoekskosten terugdringen

Eén klik op een kaart. In 2024 is dat alles wat nodig is om alle informatie over een locatie te krijgen. Het informatiestelsel ‘Laan van de Leefomgeving’ moet alle beschikbare informatie verzamelen en digitaal beschikbaar maken.

Hoge onderzoekslasten, tijdrovende procedures en informatiemonopolies. Bouwers en ontwikkelaars klagen al jaren over de frustrerende eisen en zoektochten naar de juiste gegevens. Ook overheden lopen aan tegen een wirwar van gegevens, slecht op elkaar aansluitende ICT-systemen en gegevens die alsnog niet bruikbaar blijken voor besluitvorming.  

De Laan van de Leefomgeving moet alle informatie bevatten die nodig is voor vergunningen of een omgevingsplan. Voor tien disciplines wordt een zogenoemd ‘informatiehuis’ ingericht: lucht, water, bodem en ondergrond, natuur, externe veiligheid, geluid, afval, cultureel erfgoed, ruimte en bouw. Doelgroepen zijn initiatiefnemers, belanghebbenden en het bevoegd gezag. Niet alleen worden begrippen geüniformeerd, de informatie moet ook dusdanig betrouwbaar zijn dat deze ook voor de rechter overeind blijft. Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen publiceerden afgelopen week een gezamenlijk onderzoek naar de kansen, voorwaarden, kosten en beperkingen van een nieuw informatiesysteem. “De huidige digitale informatievoorziening is versnipperd, wisselend van kwaliteit en niet goed toegerust op het verlenen van vergunningen en andere besluiten met rechtsgevolgen”, constateren de onderzoekers.

Basisgegevens voor iedere locatie zijn straks in enkele muisklikken voor iedereen vrij beschikbaar, toegesneden op de locatie en de activiteit. Initiatiefnemers van bijvoorbeeld de bouw van een winkelcentrum op een voormalig industrieterrein weten zo onmiddellijk of op een locatie de bodem verontreinigd is, bepaalde  cultuurhistorische waarden of geluidsbeperkingen gelden. Het is zo sneller duidelijk of een initiatief kansrijk is en welke aanvullende onderzoeken moeten worden uitgevoerd.

De kosten voor het inrichten van een dergelijk stelsel schatten de onderzoekers op 209 miljoen euro, verdeeld over de verschillende overheden. Een indicatie van de mogelijke besparing is 341 miljoen euro; het grootste deel komt ten goede aan gemeenten en waterschappen. Het systeem moet worden gefinancierd door een revolving fund waarbij het ministerie van Infrastructuur en Milieu de eerste inleg doet.

Men verwacht tot 2016 bezig te zijn met het in de steigers zetten van het stelsel. In 2018 zijn de eerste onderwerpen als koploper ingericht, waarna het stelsel gebruiksklaar moet zijn in 2021.

De onderzoekers wijzen op de lessen van eerdere ICT-projecten, zoals de basisregistraties en het Omgevingsloket. Zo moet de doorlooptijd niet te lang zijn, kunnen projecten vastlopen als ze te omvangrijk worden of als systemen als één massief ICT-project worden gebouwd. Bij de Wabo en het Omgevingsloket was het  een probleem dat de definities nog veranderden, terwijl het systeem al in aanbouw was. Dat zorgde voor hogere kosten en langere doorlooptijden.

Ook gegevens die gebruikers en initiatiefnemers verzameld hebben komen in de database en worden zo met het bevoegd gezag en andere belanghebbenden gedeeld, tenminste voor zover dit geen bedrijfs- of pricvacygevoelige informatie betreft. “Op die manier worden dubbel werk, nodeloos overtikken, fouten en misverstanden of opnieuw onderzoeken voorkomen”, denken de onderzoekers.

Voor onderzoeksbureau Alterra heeft de komst van het nieuwe stelsel geen gevolgen. “Al onze onderzoeken zijn nu al openbaar, omdat we onderzoek doen met publiek geld. Iedereen mag het ook overal voor gebruiken”, reageert de woordvoerder. “Voor onze directe werkwijze en werkzaamheden heeft het waarschijnlijk geen gevolgen, maar ik kan me voorstellen dat als alles naast elkaar staat, het ook duidelijk wordt waar de hiaten zitten en waar aanvullend onderzoek nodig is.”

Animatie: Laan van de Leefomgeving, digitalisering van het omgevingsrecht

Bron: DeOmgevingswet.

Video

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels