nieuws

De staat van het water: meer regenoverlast, meer leidingwerk, meer dijken onder de norm

bouwbreed Premium 815

De staat van het water: meer regenoverlast, meer leidingwerk, meer dijken onder de norm

Nederlanders worden steeds vaker geconfronteerd met overlast door regen. Intussen blijft het waterbouwopdrachten regenen. Dat blijkt uit een lijvig rapport van minister Schultz naar de toestand van water.

Het regent, het regent de pannetjes worden nat. Het is een oer-Hollands liedje dat nog altijd blijkt op te gaan. Sterker nog: in tijden van klimaatverandering is de overlast door regen groter dan ooit.

Dat blijkt althans uit ‘De staat van het water’, een rapport over regen-, drink-, zee-, en rivierwater van waterminister Schultz.

Waren er in 2012 nog meldingen van overlast op 1330 locaties (bijna 4 per dag) in 2016 steeg dat aantal naar 9323 keer om precies te zijn (ruim 26 keer per dag). Dat is nog niet alles. Vorig jaar waren er bijna 16.000 overlastakkefietjes met grondwater.

Meer buisleidingen

Van de regen in de drup dus? Ook dat is niet helemaal waar. Vorig jaar is er namelijk voor het eerst gerapporteerd over hinder. De onderzoekers maken nog een nuance; in het ene jaar valt meer extreme regen dan in het andere jaar, waardoor de cijfers niet één op één met elkaar vergeleken kunnen worden.

Riolenmakers hebben er hun handen vol aan. Werd tussen 2010 en 2012 nog 650 kilometer buis vervangen en 175 kilometer gerenoveerd (nog geen procent van het totaal), tussen 2013 en 2015 bedroegen die aantallen 417 en 192 kilometer.

Tel daarbij op de 389 kilometer buis die tussen 2013 en 2015 werd verbeterd en je ziet de werkgelegenheid door regen aantrekken. Ruim 170 kilometer extra buis werd aangepakt. Ook dat is trouwens niet helemaal waar. Niet alle cijfers zijn bekend bij de onderzoekers.

In maart begint de Benchmark rioleringszorg weer.

Meer dijken van waterschappen beneden peil

Uit de Staat van het water blijkt verder dat waterschappen in 2015 met 3,2 procent energiezuiniger zijn gaan werken vergeleken met 2009. De prestaties van drinkwaterbedrijven bleven “goed op peil.” De kwaliteit van drinkwater voldoet vrijwel voor honderd procent aan de wettelijke normen. Consumenten of bedrijven zitten gemiddeld ook minder lang zonder water als gevolg van een storing.

Het aandeel primaire waterkering (totaal 3600 kilometer) dat voldoet aan de landelijke normen is sinds 2009 toegenomen van 42 procent naar 73 procent in 2015. Het aandeel ‘veilige’ niet primaire-waterkeringen (totaal 14.000 kilometer) is wel gedaald. Dat komt omdat de normen strenger zijn geworden.

“In 2015 voldeed 4.822 kilometer aan de vastgestelde veiligheidsnormen. Dat is minder dan in 2009 (5.122 km) en 2012 (5.422 km), omdat de normen in tussentijd sterk zijn verhoogd.”

Bouwen op ongunstige locaties

Over het algemeen stellen de onderzoekers dat het goed gaat met het Nederlandse waterbeleid dat jaarlijks circa 7 miljard euro kost. Wel maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zich in 2014 al zorgen over de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de bekostiging.

“Dit komt met name door toenemende onevenwichtigheid tussen groei- en krimpregio’s, bouwen op ongunstige locaties, gevolgen van toenemend medicijngebruik en het lage water- en risicobewustzijn van de Nederlanders.”

De OESO vindt dat Nederland beter en meer gebruik kan maken van economische prikkels om efficiënt om te gaan met ‘te veel’, ‘te weinig’ en vooral ‘te vervuild’ water. De OESO pleit voor een striktere toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen, verenigde gemeenten, provincies en waterbedrijven deden naar aanleiding van het OESO-rapport nader onderzoek. Zij concluderen dat een grote systeemwijziging van de financiering van het waterbeheer niet noodzakelijk is.

Zij zien wel aanleiding om binnen het bestaande stelsel verbeteringen te zoeken op het gebied van zoetwater, waterkwaliteit, stedelijk waterbeheer en het belastingstelsel van de waterschappen. Eind dit jaar wordt daar meer over bekend gemaakt.

Reageer op dit artikel