nieuws

Breder dan brandveiligheid

bouwbreed

Breder dan brandveiligheid

De taken van de adviescommissie brandveiligheid zijn per 1 januari 2016 verbreed. Daarmee kunnen nu ook adviesaanvragen op het gebied van constructieve veiligheid, bouwfysica en andere bouwtechnische disciplines worden behandeld. Het gaat daarbij uitsluitend om vragen die voortkomen uit geschillen tussen private partijen en het bevoegd gezag.

Bouwkwaliteit in de praktijk

Het komt regelmatig voor dat er een verschil van inzicht bestaat tussen bevoegd gezag en de aanvrager van een omgevingsvergunning of de gebruiker of eigenaar van een gebouw over de toepassing van de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit. Op 1 mei 2009 is door het voormalige ministerie van VROM een Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ingesteld. De focus op brandveiligheid kwam voort uit het feit dat 80 procent van de vragen aan de Helpdesk Bouwregelgeving betrekking had op brandveiligheidsvoorschriften.

‘Er zijn echter ook geschillen die geen betrekking hebben op brandveiligheid. Daarom is het ministerie van BZK akkoord gegaan met de al langer gewenste taakuitbreiding en is er 1 januari 2016 de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (www.atgb.nl) gestart’, aldus ing. Johan Koudijs, voorzitter van de adviescommissie. Om de bredere taak te kunnen uitvoeren is de bestaande adviescommissie door minister Blok van Wonen en Rijksdienst uitgebreid met specialisten op het gebied van constructieve veiligheid, bouwfysica en duurzaamheid.

Wat doet de adviescommissie? Koudijs: ‘Een advies van de commissie is gericht op de beantwoording van specifieke vragen over een concrete casus waarbij verschil van inzicht bestaat tussen bevoegd gezag en de aanvrager van een omgevingsvergunning of de gebruiker en/of eigenaar van het betreffende gebouw. Het verschil van inzicht moet daarbij hebben geleid tot ten minste twee zienswijzen vanuit het bevoegd gezag enerzijds en de ontwikkelende, ontwerpende, adviserende of anderszins belanghebbende partij anderzijds.’

In een advies wordt de casus door de adviescommissie getoetst aan de relevante bouwvoorschriften van Bouwbesluit 2012 en de Woningwet. ‘Wanneer sprake is van een gelijkwaardige oplossing, wordt getoetst aan de mate van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieubelasting die door de wetgever met de voorschriften is beoogd’, aldus Koudijs. Hij geeft aan dat de adviescommissie ook risico’s bij haar advies kan betrekken waarin de bouwvoorschriften niet voorzien, maar naar het oordeel van de commissie wel tot de algemene zorgplicht wordengerekend. ‘Deze risico’s spelen bij het beoordelen van een aanvraag om omgevingsvergunning geen rol. Het is vervolgens aan de initiatiefnemer zèlf om te beslissen hoe om te gaan met deze risico’s.’

Een advies van de adviescommissie is volgens de voorzitter een gezaghebbend deskundigenoordeel en geen wetenschappelijk onderbouwd advies. De adviescommissie doet geen integrale toets op de bouwvoorschriften.

Meer lezen? Ga naar www.omgevinginde praktijk.nl

Frank de Groot

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels