nieuws

Tijdprobleem bij prestatieafspraken gemeenten en corporaties

bouwbreed 26

Tijdprobleem bij prestatieafspraken gemeenten en corporaties

Corporaties en gemeenten komen in tijdnood bij het maken van prestatieafspraken waarin is vastgelegd welke bijdrage de sociale verhuurders moeten leveren aan de volkshuisvesting. Dat blijkt uit de publicatie ‘Zoals de Woningwet beoogt?’, een beschrijving van praktijkcases door Companen, Platform31 en corporatiekoepel Aedes. 

Het maken van prestatieafspraken vloeit voort uit de Woningwet, waarin is vastgelegd hoe gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties samen concrete plannen en afspraken dienen te maken over volkshuisvesting.  Vrijwel alle partijen geven aan dat het meetekenen van prestatieafspraken veel tijd, kennis en competenties kost, blijkt uit de publicatie.

Een van de oorzaken dat de afspraken moeizaam tot stand komen is wantrouwen tussen de verschillende partijen.  De rolverdeling tussen de deelnemende partijen is niet altijd duidelijk waardoor over en weer verwijten worden gemaakt.  In het algemeen vinden corporaties dat de in de wet opgenomen woonvisie te ver gaat.  Corporaties vinden bijvoorbeeld dat in de woonvisie wel kaders opgenomen mogen worden over wat moet worden bereikt, maar de gemeente zich niet met de uitvoering mag bemoeien.  Landelijk opererende corporaties klagen dat ze in veel gemeenten verschillende afspraken waar moeten maken. Verder blijkt het lastig te zijn prestatieafspraken te maken met sociale verhuurders die in een fusieproces zijn verwikkeld.

Prestatieafspraken zijn overigens niet nieuw.  Investeringen in volkshuisvesting zijn sinds jaren onderwerp van overleg tussen gemeenten en corporaties.  Nieuw is wel dat de Woningwet bepaalt welke rollen de verschillende partijen spelen en hoe het overleg dient te verlopen. Daaruit vloeit onder meer voort dat huurders een volwaardige rol spelen en dat de financiën en investeringscapaciteit van de sociale verhuurders voor gemeenten en huurders transparant moeten worden.  Huurders spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van prestatieafspraken en hebben invloed op betaalbaarheid en duurzaamheid.

Reageer op dit artikel