nieuws

Kamp heeft haast met wet voor halen energiedoel 2020

bouwbreed

Kamp heeft haast met wet voor halen energiedoel 2020

Als Tweede en Eerste Kamer niet voor 
1 april een nieuw wetsvoorstel aannemen, wordt het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 niet gehaald. Dat laat minister Kamp weten.

De verwerping van het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet door de Eerste Kamer heeft Kamp naar eigen zeggen behoorlijk in de problemen gebracht. “Dit heeft negatieve gevolgen voor de energietransitie. Zo valt de realisatie van wind op zee stil, vertragen wiendparken op land, is er geen duidelijkheid over de rol van het infrastructuurbedrijf waardoor het onder andere voor innovatieve mkb’ers moeilijk blijft om te investeren in energietransitie en blijft de experimenteerrruimte beperkt, zodat toekomstige systeeminnovaties geen ruimte kunnen krijgen”, aldus Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer verwierp het voorstel met één stem verschil vanwege het zogenoemde groepsverbod, in de praktijk de splitsing van Delta en Eneco in een netwerkbedrijf en een productiebedrijf. In een motie werd gevraagd om de splitsing pas uit te voeren als ook andere landen dat doen. Kamp liet weten de motie niet te zullen uitvoeren, waarop de kleinst mogelijke meerderheid het wetsvoorstel naar de prullenbak verwees.

Netbeheerder

Kamp laat weten dat verwerping geen invloed heeft op de splitsing, die moet toch gebeuren. Maar het heeft er wel gezorgd dat er geen basis voor het net op zee is en Tennet niet kan worden aangewezen als netbeheerder van het net op zee. Voor wind op land betekent het dat de gedoogplicht voor grondeigenaren niet mogelijk is. Dit leidt tot het niet halen van de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023.

Kamp biedt daarom uiterlijk begin volgende maand een nieuw wetsvoorstel bij de Kamer in dat alsnog een basis biedt voor het net op zee en versnelling van de realisatie van windparken op het land. Dat moet dan wel uiterlijk 1 april in werking treden. Dan kan het windenergiegebied Borssele nog meetellen voor de 14 procent.

Ook het aanwijzen van Tennet als netbeheerder op zee is dringend nodig. Wil het netwerk voor Borssele op tijd klaar zijn, dan moet Tennet uiterlijk 1 oktober dit jaar de investeringsbeslissing nemen. Dat doet de netbeheerder alleen als de aanwijzing voor het beheer van het netwerk op zee zeker is.

Hetzelfde geldt feitelijk voor wind op land. Bepalingen in de wet over onder meer de gedoogplicht zijn nodig voor de investeringsbeslissingen.

Reageer op dit artikel