nieuws

Veegwet geeft corporaties weer meer vrijheid

bouwbreed Premium

Veegwet geeft corporaties weer meer vrijheid

Op 1 juli 2015 is de Woningwet gewijzigd. Sindsdien mogen corporaties alleen nog bepaalde diensten aan bewoners verlenen. Diensten aan andere toegelaten instellingen, dochtervennootschappen en andere derden zijn verboden. De nu ter consultatie voorgestelde Veegwet wonen gaat dit verbod beperken en zal de corporaties weer meer mogelijkheden bieden.

Een corporatie moet uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting. In de Woningwet staat een limitatieve opsomming van wat het gebied van de volkshuisvesting omvat. Uiteraard mag de toegelaten instelling woningen bouwen, verwerven en verhuren. Onder bepaalde voorwaarden is de bouw en verhuur van maatschappelijk en bedrijfsvastgoed ook toegestaan. De enige toegestane diensten zijn diensten aan bewoners van woongelegenheden, mits die diensten rechtstreeks verband houden met de bewoning of huisvesting (art. 45 lid 1 sub c Woningwet).

Het verlenen van diensten aan derden, waaronder ook andere toegelaten instellingen en dochter­vennootschappen, wordt door de Woningwet niet toegestaan. Zo mag een corporatie nu geen ICT-diensten aanbieden aan een andere corporatie. Het detacheren van personeel bij een corporatie is ook niet toegestaan. Een samenwerking met een andere toegelaten instelling in een VOF of CV kan meer ruimte bieden, maar dat noodzaakt corporaties wel om een VOF of CV op te richten. Voor dienstverlening aan huurdersorganisaties is helemaal geen ruimte. Een corporatie mag nu niet de administratie verzorgen van huurderorganisaties.

De wetgever ziet dat het voorgaande ertoe leidt dat de huidige praktijk (waarin corporaties werkzaamheden in het kader van de bedrijfsvoering voor elkaar, voor dochtermaatschappijen en voor hun huurderorganisaties uitvoeren) niet in deze vorm kan worden voortgezet. De wetgever wil de corporaties weer meer ruimte geven. Het conceptwetsvoorstel hiertoe is op 1 december jl. ter consultatie aangeboden.

In dit conceptwetsvoorstel staat dat het corporaties ook wordt toegestaan om diensten te verlenen ten behoeve van de bedrijfsvoering of administratie van andere toegelaten instellingen of van haar dochtermaatschappijen. Ook mag een corporatie diensten verlenen ten behoeve van de administratie van huurdersorganisaties of bewonerscommissies. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden tegen marktconforme tarieven worden uitgevoerd.

Commerciële werkzaamheden

Een ander voordeel van deze wijziging is dat het aantrekkelijker wordt voor een corporatie om de commerciële werkzaamheden onder te brengen in aparte vennootschappen. Elke grotere corporatie moet de niet-commerciële en commerciële taken scheiden. Dit kan via een administratieve scheiding waarbij er binnen de corporatie een gescheiden boekhouding wordt gevoerd, maar een juridische scheiding is ook mogelijk. Daarbij worden de commerciële activiteiten ondergebracht in aparte vennootschappen. Ook een variant op de administratieve scheiding, waarbij een deel van de commerciële activiteiten wordt ondergebracht in dochtervennootschappen, is denkbaar.

Commerciële activiteiten kunnen worden ondergebracht in aparte vennootschappen

Het is nu niet mogelijk om de werknemers van de toegelaten instelling ook te laten werken voor de dochtervennootschappen en deze kosten in rekening te brengen. Dit wordt versoepeld. Na de voorgenomen wijziging mag het personeel ook voor de dochtervennootschappen werkzaamheden verrichten. Dit maakt het aantrekkelijker om de commerciële activiteiten (deels) onder te brengen in vennootschappen.

Het wetsvoorstel ligt nu ter consultatie. Reageren is mogelijk tot 25 december 2015 (zie https://www.internetconsultatie.nl/veegwetwonen). De wetgever beoogt de wetswijzigingen per 1 januari 2017 in te laten gaan. Tot die datum blijft het voor toegelaten instellingen niet mogelijk om diensten te verlenen aan derden.

Eelkje van de Kuilen, Partner en advocaat Ondernemingsrecht bij AKD
evandekuilen@akd.nl

Reageer op dit artikel