nieuws

Meer bebouwing langs kust

bouwbreed Premium

Meer bebouwing langs kust

De regels voor kustbebouwing worden aangepast. Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor bouwactiviteiten. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Eén van de wijzigingen maakt het na 1 juli 2016  mogelijk om  strandpaviljoens het gehele jaar rond te exploiteren. Nu moeten strandtenten in het najaar vaak worden afgebroken om in het voorjaar weer te worden opgebouwd.
Het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied komt straks ook te vervallen.  Daarnaast worden achter de duinen die als waterkering dienen, geen eisen meer gesteld vanuit waterveiligheid. Ook daar is dus meer bebouwing mogelijk.
De wijzigingen vloeien voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de Nationale Visie Kust. Volgens Schultz van Haegen is “de kustverdediging is goed op orde en toekomstbestendig, dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven.” 

Het kabinet streeft naar decentralisatie van de ruimtelijke ordening. In de nieuwe situatie gaat het Rijk langs de kust alleen nog over de bescherming van het achterland tegen overstromingen. Dit is opgenomen in de nieuwe Beleidslijn kust. Provincies en gemeenten gaan over de ruimtelijke kwaliteit. De voorwaarden van het Rijk over waterveiligheid waarmee provincies en gemeenten in hun bestemmingsplannen rekening moeten houden, zijn al vastgelegd. 

Reageer op dit artikel