nieuws

Zuiveringsinstallatie verandert in energiefabriek

bouwbreed

Zuiveringsinstallatie verandert in energiefabriek

Waterschappen investeren fors in nieuwe technieken om duurzame energie op te wekken en grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Die energie mogen ze doorverkopen aan de markt.

Negen schappen hebben rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) omgebouwd tot grondstoffen- en energiefabrieken of treffen voorbereidingen daartoe. Ze ontwikkelen ook projecten voor wind- en zonne-energie en onderzoeken mogelijkheden om energie en warmte uit oppervlaktewater te halen.

Met 110 miljoen kuub per jaar al tot de grootste producenten van biogas in Nederland

De waterschappen verwachten de productie van biogas uit rioolslib de komende jaren verder op te voeren. Met 110 miljoen kuub per jaar behoren ze nu al tot de grootste producenten van biogas in Nederland. Ook de productie van fosfor, cellulose, alginaat en bioplastics uit rioolwater begint op gang te komen. Omdat de investeringen vaak tientallen miljoenen euro’s vergen en nieuwe technieken worden toegepast, werken de waterschappen in deze processen vaak samen met bedrijfsleven en overheden.

Er is overeengekomen dat de uitstoot in 2020 met 30 procent is verminderd

De inspanningen komen voort uit afspraken die de rijksoverheid en waterschappen hebben gemaakt in het Klimaatakkoord, Green Deals en het Energieakkoord. Er is overeengekomen dat de schappen hun uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30 procent moeten hebben verminderd en voor 40 procent in de eigen energiebehoefte zullen voorzien. Deze omslag is onder andere nodig omdat waterschappen veel energie verbruiken. De 340 rwzi’s en 3600 poldergemalen in Nederland zijn notoire stroomverslinders.

Schepje erbovenop

Daarnaast hebben waterschappen, doordat zij dijken, polders en gemalen moeten aanpassen, direct te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. ¨Wij hebben er alle belang bij dat duurzame energie goed op gang komt¨, zegt Rafael Lazaroms namens de Unie van Waterschappen.

We doen er zelfs nog een schepje bovenop

De unie denkt dat de in 2010 gestelde doelen zullen worden gehaald. ¨We doen er zelfs nog een schepje bovenop¨, meldt Lazaroms. ¨Er is een Green Deal Energie in voorbereiding met het Rijk. Daarin komt te staan dat wij op het gebied van duurzame energie niet alleen inzetten op de Energie- en Grondstoffenfabriek, maar dat we ook gaan kijken naar energie uit wind en zon en naar waterkracht en de mogelijkheden van warmte-koude-opslag. De bedoeling is op termijn volledig energieneutraal te worden.¨

Wagenparken

Sommige waterschappen produceren op enkele rwzi’s nu al meer energie dan ze zelf nodig hebben en leveren de overcapaciteit aan het stroomnet. Daarnaast leveren ze warmte aan woonwijken en bedrijven en gas als brandstof voor wagenparken. In de Apeldoornse wijk Zuidbroek worden 2500 woningen verwarmd met energie uit rioolslib en putvet van waterschap Vallei en Veluwe en wordt voor 3500 huishoudens elektriciteit geproduceerd. De energiefabriek in Hengelo van waterschap Vechtstromen levert vanaf 2018 elektriciteit aan eveneens 3500 huishoudens.

Onder druk

Bij de vergisting van rioolslib wordt gebruik gemakt van de nieuwste technieken. Zo beschikken de in aanbouw zijnde energiefabrieken in Amersfoort en Hengelo over een installatie voor thermische drukhydrolyse, waarin het slib onder druk en bij hoge temperaturen wordt gekraakt. Het vergistingsproces verloopt daardoor sneller en efficiënter en levert een hoger rendement aan biogas.

Reageer op dit artikel