nieuws

Amsterdam doet te weinig

bouwbreed

Amsterdam doet te weinig

De provincie Noord-Holland dreigt Amsterdam te passeren bij de realisatie van opvang voor asielzoekers. Dat blijkt uit stukken van de provincie.

Amsterdam doet veel te weinig aan het huisvesten van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Eind augustus waren 470 zogeheten statushouders gehuisvest, terwijl een aantal van 1375 beloofd was. Voor de provincie was dat al aanleiding voor een goed gesprek met de hoofdstad. Dit te meer omdat ook vorig jaar te weinig was bereikt. Gedeputeerde Joke Geldhof voegde daar toen toe dat de druk op de asielzoekerscentra zo groot is dat die ontlast moeten worden. Oude achterstanden moeten dus worden weggewerkt.

Alle maatregelen die zijn voorgesteld om meer woonruimte beschikbaar te krijgen voor asielzoekers, leveren dit jaar onvoldoende op. Tot verbazing van de provincie heeft Amsterdam geen afspraken gemaakt met de corporaties over het ter beschikking stellen van voldoende woningen.

Volgens de federatie van woningcorporaties hebben de corporaties onvoldoende woningen beschikbaar dankzij het rijksbeleid. Mocht de provincie besluiten in te grijpen teneinde voldoende huisvesting te organiseren, dan zullen de corporaties zich daartegen juridisch verzetten.

Achterstanden

De vierde trede – vooraankondiging van ingrijpen op basis van indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, komt in beeld

Geldhof blijft bij haar standpunt dat corporaties en gemeenten onvoldoende doen om de achterstanden weg te werken. Daardoor dreigt interventie van de provincie. “Wij bevinden ons op de derde trede van de interventieladder: afspraken maken over acties en termijnen. De vierde trede – vooraankondiging van ingrijpen op basis van indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, komt in beeld”, zo dacht de provincie vorige maand.

Nu laat het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten weten dat het Besluit omgevingsrecht (Bor) kan worden gehanteerd om onwillige gemeenten te passeren. Met de wijziging die per medio september van kracht is geworden, wordt het voor provincies mogelijk om, in afwijking van een gemeentelijk bestemmingsplan, een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisering van opvang voor asielzoekers.

Deze mogelijkheid geldt overigens alleen voor het realiseren van opvang buiten de bebouwde kom.

Reageer op dit artikel