nieuws

Bouwkwaliteit in de praktijk: Geef energie de ruimte!

bouwbreed Premium

Bouwkwaliteit in de praktijk: Geef energie de ruimte!

‘Onze centraal gestuurde, fossiele energievoorziening verandert langzaam in een decentraal energiesysteem, waarin eindgebruikers zelf hun energie duurzaam opwekken, opslaan en uitwisselen. Die betrokkenheid zorgt voor mooie initiatieven. Tegelijk dringt het besef door dat de energieambities niet waargemaakt gaan worden met gebouwgebonden maatregelen alleen. Om een échte schaalsprong te maken is het nodig om ook op gebiedsniveau naar energievraagstukken te kijken’, zegt Dick Takkebos, commercieel directeur van Rho Adviseurs voor leefruimte.

“De toepassing van de epc stimuleert vooral gebouwgebonden maatregelen. De energieprestatie van gebiedsmaatregelen vormt een aanvulling op de energetische prestatie van de woning, waarbij met name de mate van energiebesparing door isolatie bepaalt of en in welke mate op gebiedsniveau aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit ongelijke speelveld wordt nog eens versterkt door het complexe karakter van veel gebiedsmaatregelen”, aldus Takkebos. ‘‘Bij initiatieven zijn doorgaans diverse stakeholders met vaak uiteenlopende belangen betrokken (producenten, distributeurs, gebouweigenaren, gebruikers). Nieuwe technologieën zijn in veel gevallen duurder dan de (huidige) kostprijs van fossiele brandstoffen en mede door investeringen in transportleidingen en/of netaansluitingen kennen veel projecten hogere ontwikkelkosten en investeringsrisico’s. Hierdoor zijn gedurende langere perioden garanties op levering en afname nodig. Dit maakt het treffen van gebiedsmaatregelen zowel een financiële als een organisatorische opgave.’’

Veel initiatieven voor collectieve duurzame energieopwekking komen daardoor volgens Takkebos maar moeizaam van de grond, zeker als het gaat om bestaande bouw waar vaak sprake is van een groot aantal eigenaren/gebruikers en er geen epc-verplichtingen gelden. Niettemin zullen juist deze maatregelen voor een substantiële bijdrage aan de productie van duurzame energie moeten zorgen. ‘‘Om voor een gelijk speelveld te zorgen zijn enerzijds maatregelen nodig die de marktwerking van gebiedsmaatregelen stimuleren, zoals een gelijke waardering in de epc, het Woningwaarderingsstelsel en het Energielabel en door gebiedsmaatregelen bijvoorbeeld te betrekken bij differentiatie in het eigen woningforfait, de gemeentelijke OZB-tarieven of de verhuurdersheffing.’’

Minstens zo belangrijk is volgens Takkebos echter dat er meer regie komt op de voorwaarden om duurzame (collectieve) bronnen verantwoord te kunnen exploiteren: “Hieronder wordt in ieder geval de beschikbaarheid van de benodigde distributienetten verstaan, zodat deze niet op de exploitatie van individuele projecten hoeven te drukken. Om goed te kunnen omschakelen van fossiele naar duurzame energiebronnen en daarmee ook energieneutraliteit in de gebouwde omgeving te kunnen bereiken is een robuust en flexibel energiesysteem nodig. Zo’n systeem zou moeten bestaan uit een slim netwerk voor verschillendeenergiedragers (elektriciteit, warmte, eventueel groen gas), waarop overal ingeplugd kan worden voor invoer en afname van energie. Dit voorkomt dat afnemers en aanbieders in individuele projecten te veel afhankelijk zijn van elkaars leveringscondities en vergroot het draagvlak voor collectieve maatregelen.”

Meer lezen? Ga naar www.omgevingindepraktijk.nl

Reageer op dit artikel