nieuws

Aanbestedingen gaan beter

bouwbreed

Aanbestedingen gaan beter

De Commissie van Aanbestedingsexperts levert goed en gedegen werk maar het kan nog beter. Dat blijkt uit de evaluatie van de commissie die minister Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een aanvulling op andere mogelijkheden om aanbestedingsklachten in te dienen, vindt een grote meerderheid van de ondervraagden voor het evaluatieonderzoek. Met name zien zij toegevoegde waarde voor klachten waar de klager niet 100 procent zeker is van zijn zaak. Meer dan 70 procent van de klachten komt van het mkb.

De adviezen van de commissie helpen blijkens het onderzoek bij de interpretatie van de Aanbestedingswet 2012. Dat duidt op tevredenheid over de bijdrage van de commissie aan verbetering van de aanbestedingspraktijk. Curieus genoeg blijken de adviezen tegelijkertijd een beperkte invloed te hebben op het leereffect van ondernemers en aanbestedende diensten.

Bijna de helft van de respondenten die betrokken zijn geweest bij een klacht, geeft aan dat het advies van de commissie heeft bijgedragen aan het oplossen van een aanbestedingsklacht. Vier van de tien zijn het daarmee niet eens.

In gesprekken die de onderzoekers hebben gevoerd met betrokkenen, komt naar voren dat sommigen aangeven dat de rechter de adviezen serieus neemt, waardoor zij ze niet kunnen negeren. Soms komen de adviezen te laat om nog van invloed te zijn op de aanbestedingsprocedure waarover de klacht ging.

Bekendheid

De bekendheid van de commissie kan veel beter. Van de geënquêteerde ondernemers is 30 procent goed bekend met klachtenfunctie van de commissie en 44 procent is beperkt bekend. Binnen het mkb met minder dan 50 man is slechts 19 procent bekend en 44 procent beperkt bekend.

Op een aantal punten zijn voorstellen gedaan om de werkwijze van de commissie te verbeteren. Zo zou wederzijds begrip tussen partijen vergroot kunnen worden als de commissie vaker bemiddelt in plaats van adviseert. De commissie gaat nu kijken wat de mogelijkheden daartoe zijn, rekening houdend met de gelijke behandeling van ondernemers in een aanbestedingsprocedure.

Verder wil de commissie de doorlooptijd van adviezen verkorten. Zij is van plan daartoe met deeladviezen op spoedeisende onderdelen te gaan werken.

Reageer op dit artikel