nieuws

Toepassing concurrentiegerichte dialoog versoepeld

bouwbreed Premium

Toepassing concurrentiegerichte dialoog versoepeld

Sinds 3 april ligt het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 ter inzage. Hoewel het nog een conceptvoorstel betreft, is het te hopen dat in elk geval de wijzigingen van artikel 2.28 definitief worden doorgevoerd.

De concurrentiegerichte dialoog kan officieel alleen worden gevoerd als sprake is van een “bijzonder complexe opdracht”. Mede doordat niet snel lijkt te kunnen worden gesproken van een “bijzonder complexe opdracht”, passen partijen de concurrentiegerichte dialoog relatief weinig toe. In het conceptwetsvoorstel is het ‘bijzonder-complex-vereiste’ verlaten.

Op grond van het conceptvoorstel krijgen aanbestedende diensten meer flexibiliteit om de concurrentiegerichte dialoog toe te passen. Zo kan gebruik worden gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog als geen sprake is van aanpassing van gemakkelijke beschikbare oplossingen. Hierbij moet het gaan om een aanzienlijke aanpassing van de beschikbare oplossingen. Bij werken betreft dit bijvoorbeeld werken die geen standaardgebouwen zijn.

Voorts kan de concurrentiegerichte dialoog worden toegepast indien a) onder meer sprake is van ontwerp- of innovatieve oplossingen, b) de opdracht wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, complexiteit of juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen, c) de aanbestedende dienst de technische specificaties niet nauwkeurig kan vaststellen of d) in een openbare of niet-openbare procedure alleen onregelmatige of onaanvaardbare eisen zijn ingediend.

Deze flexibilisering valt toe te juichen. Toepassing van de concurrentiegerichte dialoog kan leiden tot betere uitvoering van bepaalde overheidsopdrachten. De dialoog leidt vaak tot optimalisatie van vraag en aanbod, bevordert innovatie en biedt veel ruimte voor interactie tussen opdrachtgever en potentiële opdrachtnemers om de juiste oplossing te vinden voor de vraag van de aanbestedende dienst. Bijkomend voordeel is dat de uiteindelijke opdrachtnemer en de aanbesteder/opdrachtgever vóór opdrachtverlening al met elkaar in “dialoog” zijn. Dit vergroot de kans op succesvolle samenwerking ná opdrachtverlening. Uiteraard moet een aanbestedende dienst deze voordelen afwegen tegen de hogere kosten die de procedure met zich brengt, doordat in deze procedure van hem en van de deelnemende marktpartijen meer inspanningen worden gevraagd dan in een ‘gewone’ aanbesteding.

Tjinta Terlien, Croon advocaten

Reageer op dit artikel