nieuws

Problematiek krimpregio’s niet nieuw, wel nijpend

bouwbreed Premium

Problematiek krimpregio’s niet nieuw, wel nijpend

De problemen van krimpgebieden zijn groot, maar niet onoplosbaar. Zo zou een transitieregeling waarmee leegstaande woningen eenvoudiger een andere bestemming kunnen krijgen, de problematiek verlichten.

Regionale politici en wetenschappelijk onderzoekers gaven in de Tweede Kamer tijdens de hoorzitting bevolkingsdaling en krimp hun visie op de problematiek van krimpregio’s. Ze waren het er in grote lijnen over eens dat er een transitieregeling moet komen om de leegstand van woningen in krimpgebieden het hoofd te bieden. Zo’n regeling moet het mogelijk maken huiseigenaren te verlossen van hun onverkoopbare woning en dit vastgoed te transformeren. In veel gevallen betekent dit sloop, maar zoals tijdens de bijeenkomst viel te beluisteren: ‘Slopen is ook een vorm van transformeren.’

Een oplossing voor het woningoverschot moet er komen, benadrukte Harry van Waveren van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling (TMRB), dat de krimpproblematiek onder de loep nam. “Als er geen oplossing komt voor het overschot aan woningen, dan is dat een groot probleem voor de economie in de krimpregio’s.”

De problematiek van de krimpregio’s is niet nieuw, maar wel nijpend. De gebieden worstelen al jaren met afnemende bevolkingsaantallen en groeiende leegstand. Dat komt doordat de bevolking vergrijst, jongeren wegtrekken en huizen extreem moeilijk blijken te slijten. Met als gevolg drastische waardedaling en uiteindelijk onverkoopbaarheid van het vastgoed. Daarna slaat verpaupering toe en komen de gebieden in een vicieuze cirkel terecht. Nog meer mensen trekken weg, nog minder huizen vinden een nieuwe eigenaar en de verpaupering zet door. Om dat proces te doorbreken, zijn stappen nodig van de overheid. Het openen van de mogelijkheid om een transitiefonds op te zetten voor alle krimpgebieden is daar een van. Daarnaast zijn er nog verschillende andere kansen. Zo zouden de regels waaraan corporaties moeten voldoen kunnen worden aangepast zodat ze meer kunnen betekenen voor krimpgebieden. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat corporaties onverkoopbare woningen van particuliere huiseigenaren overnemen en deze een andere bestemming geven.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Blok aan dat hij stappen wil nemen om de problemen aan te pakken. Zo gaat hij onder meer de mogelijkheden vergroten dat bewoners van grensregio’s in bijvoorbeeld België of Duitsland gaan werken. Verder stelt de bewindsman dat een aantal drukkende regels zal worden beperkt. De herziene woningwet bijvoorbeeld biedt corporaties mogelijkheden zich in te spannen voor herstructurering. Omdat de problemen per regio verschillen maakt de overheid het mogelijk om per gebied maatwerk te leveren. In 2017, na afloop van de huidige regeerperiode, kan het krimpbeleid worden voortgezet via de overheidswerkgroep Anticipeerregio’s, aldus de minister.

Reageer op dit artikel