nieuws

Klachtenafhandeling Aanbestedingsexperts beperkt tot overheidsaanbestedingen?

bouwbreed Premium

Klachtenafhandeling Aanbestedingsexperts beperkt tot overheidsaanbestedingen?

Een ondernemer die deelneemt aan een aanbestedingsprocedure en vindt dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast, kan daarover veelal een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt van de aanbestedende dienst.

Als de aanbestedende dienst geen beslissing neemt of de ondernemer zich niet in de beslissing kan vinden, kan de ondernemer de klacht vervolgens indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De klager dient zijn klacht in via een volledig ingevuld klachtenformulier zoals is terug te vinden op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

De eerste vraag waar de klager dan mee te maken krijgt is: kan de klacht bij de Commissie worden ingediend? Uit vraag A.1 van het klachtenformulier volgt dat de klacht verband moet houden met een aanbesteding van een overheid, een publiekrechtelijke instelling of een speciale sector-bedrijf. Ondernemers kunnen hierdoor in de veronderstelling verkeren dat zij géén klacht kunnen indienen bij de Commissie als het om een private aanbesteding gaat. Dit blijkt genuanceerder te liggen.

Uit een recent advies van de Commissie volgt dat “in alle gevallen waarin een entiteit heeft verklaard zichzelf gebonden te achten aan één of meer bepalingen van de Aanbestedingswet”, de Commissie tot taak heeft adviezen te geven naar aanleiding van klachten. Indien een private aanbesteder er dus bijvoorbeeld vrijwillig voor kiest om één of meer bepalingen van de Aanbestedingswet op een aanbestedingsprocedure van toepassing te laten zijn, haalt hij ook de Commissie van Aanbestedingsexperts aan boord. Het is maar de vraag of hij zich hiervan bewust is. In dergelijke gevallen wordt aan de private aanbesteder aanbevolen om in de aanbestedingsstukken op te nemen waar ondernemers een klacht kunnen indienen en hoe de klachtprocedure na het indienen van de klacht verloopt. Wellicht dat de klachten dan in onderling overleg opgelost kunnen worden en niet nodeloos aan de Commissie of de rechter worden voorgelegd.

Voorkomen moet worden dat ondernemers ten onrechte denken dat zij hun klacht nooit kunnen voorleggen aan de Commissie als zij te maken hebben met een private aanbesteder of een aanbestedende dienst die niet kwalificeert als overheid, publiekrechtelijke instelling of speciale sector-bedrijf. Het verdient dan ook voorkeur om het klachtenformulier te wijzigen.

Tjinta Terlien, Croon Advocaten

Reageer op dit artikel