nieuws

Impuls voor sociale woningbouw

bouwbreed

Impuls voor sociale woningbouw
Scheefwoner laat zich niet wegjagen

BAM heeft een pps-model ontwikkeld dat het voor corporaties makkelijker maakt hun woningvoorraad uit te breiden. In juli wordt in het westen van het land gestart met de eerste 75 appartementen in de sociale huursector.

Het bouwbedrijf uit Bunnik is samen met investeerder Capricorn uit Utrecht en een nog niet met naam genoemde sociale huisvester tot een concept gekomen dat bouwen op corporatiegrond aantrekkelijk maakt. De sleutel is erfpacht.

“Het initiatief is opgezet om de markt aan de gang te krijgen”, zegt Joost van Galen van BAM. “Het model is goedgekeurd door de toezichthouders WSW en het Centraal Fonds. Het concept zou nog interessanter worden als het model ook toegepast zou kunnen worden in de koopsector. Maar dan is eerst minister Blok aan zet.”

Door de veranderde marktomstandigheden en de strengere grenzen van de overheid komen woningcorporaties een stuk moeilijker dan voorheen tot het realiseren van nieuwbouwprojecten. Hun bouwactiviteiten zijn nog slechts een schim van wat voor de crisis uitbrak gebruikelijk was. BAM en Capricorn spelen in op de veranderingen door bouw en financiering op hun schouders te nemen terwijl de in erfpacht uit te geven grond in bezit blijft van de corporatie. De bouwer hoeft zo geen geld vrij te maken voor dure grondkosten terwijl de corporatie in plaats van te investeren in woningen een huurovereenkomst aangaat en geen bouwrisico’s loopt.

Voor het project van 75 appartementen is een speciaal fonds met een looptijd van twintig jaar opgericht. Na tien jaar vindt een evaluatie plaats. Het fonds gaat voor de grond een erfpachtovereenkomst aan en wordt eigenaar van de opstallen. De corporatie blijft eigenaar van de bodem en sluit een huur- en beheersovereenkomst voor de woningen.

Opstallen

De corporatie kan halverwege de looptijd, na tien jaar, de opstallen kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Als de huisvester van de koop afziet krijgt het fonds het recht – tegen een vooraf vastgestelde prijs – de grond te kopen. In beide gevallen gaat dan het volledige eigendom over naar een van de partijen. Als de partijen besluiten op dezelfde voet voort te gaan, ontstaat na twintig jaar een soortgelijke situatie waarbij de corporatie opnieuw als eerste het recht tot kopen heeft.

BAM is enthousiast over de contractvorm, die een nieuwe impuls geeft aan de sociale woningbouw. Capricorn geeft aan in meerdere projecten te willen stappen. De investeringsmaatschappij is voortgekomen uit een Zwitserse Family Office. Het bedrijf heeft een langetermijnbeleggingsvisie.

Reageer op dit artikel