nieuws

De bouwteamovereenkomst

bouwbreed Premium

Wanneer een opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van een bouwteamovereenkomst niet nakomt, is hij schadeplichtig tegenover de aannemer. De door de opdrachtgever aan de aannemer te vergoeden schade bestaat in dat geval uit 50 procent van de (gemiste) opslagen voor algemene kosten en winst, zo bepaalde het Hof Den Bosch op 7 oktober jl.

In deze zaak kwam naar voren dat de opdrachtgever en de aannemer in 2004 een bouwteamovereenkomst hadden gesloten. Een bouwteamovereenkomst houdt in dat de aannemer een voorkeurspositie in het vooruitzicht gesteld krijgt. Die voorkeurspositie houdt in dat hij als eerste en vooralsnog als enige gegadigde een prijsaanbieding mag doen. Deelname aan een bouwteam geeft de aannemer de mogelijkheid om invloed te hebben op en inzicht te krijgen in het ontwerp en de bijbehorende kosten van de bouw ervan. Bovendien geeft deelname de aannemer de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het budget van de opdrachtgever.

Toen de bouwteamaannemer door de opdrachtgever in 2009 werd uitgenodigd om een open begroting op te stellen, had de opdrachtgever zonder medewerking van de aannemer al een ontwerp gemaakt. Ook werd het bij de opdrachtgever al bekende budget niet aan de aannemer bekendgemaakt. Toen de aannemer zijn open begroting vervolgens aanbood, deelde de opdrachtgever hem mee dat deze buiten zijn budgettaire kaders viel en weigerde hij de begroting verder inhoudelijk door te nemen.

Het niet betrekken van de bouwteamaannemer bij het ontwerp, het niet bekend maken van het budget en de weigering om de open begroting inhoudelijk te bespreken, lever en drie afzonderlijke wanprestaties van de opdrachtgever op, aldus het Hof. Elk van deze tekortkomingen biedt in dit geval grond voor ontbinding van de bouwteamovereenkomst en een schadevergoedingsplicht van de opdrachtgever tegenover de bouwteamaannemer.

Voor de berekening van de hoogte van de schade zoekt het Hof aansluiting bij het budget van de opdrachtgever en zij oordeelt dat 7 procent (AK) en 2 procent (winst) van dat budgetbedrag als schade kan worden betiteld. Van die gemiste opslagen krijgt de aannemer de helft toegewezen in de vorm van een gemiste kans. namelijk in op 50 procent.

Reageer op dit artikel