nieuws

Inschrijving ongeldig of toch niet?

bouwbreed

Inschrijving ongeldig of toch niet?

Het belang van duidelijke aanbestedingsdocumenten kan eigenlijk niet worden overschat. Dit belang geldt voor zowel de aanbestedende dienst als voor de inschrijvende partijen.

Alleen via duidelijke eisen en criteria krijgt een aanbestedende dienst het beste aanbod uit de markt en kan een inschrijver het juiste aanbod doen. Bovendien, zo blijkt uit een recente uitspraak van de gemeente Amsterdam, kan alleen op die manier goed worden beoordeeld of een inschrijving (on)geldig is (ECLI:NL:RBAMS: 2014:5580).

De zaak betreft een aanbesteding van de gemeente Amsterdam voor het ontwerp, de productie en de levering van afvalbakken. Deze afvalbakken zijn bestemd om in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam te komen staan en moeten daarom worden ontworpen volgens een voorschreven methode. Deze methode, alsook een aantal praktische, kwaliteits- en esthetische voorschriften, staan opgenomen in het door de gemeente opgestelde programma van eisen.

Een van de inschrijvers, MCB, heeft volgens de gemeente een ongeldige inschrijving ingediend. Volgens de gemeente zou niet zijn voldaan aan de ontwerp- en productievoorschriften. Zo zou de afvalbak niet voldoen aan een bepaalde ‘kenmerkende’ vorm. Daarnaast zou niet de juiste verzinkingsmethode in acht zijn genomen. De inschrijving voldoet daarom niet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen en is daarmee ongeldig, aldus de gemeente. MCB kan zich hier (uiteraard) niet in vinden en stapt naar de voorzieningenrechter.

De voorzieningenrechter benadrukt dat een aanbestedende dienst het ontwerp en de eisen waaraan een inschrijver moet voldoen, duidelijk dient te omschrijven. Wat betreft de klacht van de gemeente dat MCB niet de juiste vorm heeft aangehouden, overweegt de rechter dat deze eis niet met zoveel woorden in het programma van eisen is opgenomen. Bovendien was de gemeente volgens de rechter niet eenduidig, nu uit de nota van inlichtingen zou blijken dat van de modeltekeningen mocht worden afgeweken.

Ook blijkt uit de aanbestedingsstukken dat er voldoende ruimte bestaat voor het hanteren van een andere verzinkingsmethode dan de methode die de gemeente voorstelt, aldus de voorzieningenrechter.

Het finale oordeel luidt dan ook dat de inschrijving van MCB wel degelijk voldoet aan het programma van eisen. De inschrijving is dus onterecht ongeldig verklaard, waardoor de gemeente de beoordeling opnieuw zal moeten uitvoeren.

Roland Bosch van Rosenthal, advocaat Boekel de Nerée

Reageer op dit artikel