nieuws

‘Deltaprogramma mist iconen’

bouwbreed Premium

Binnen het Deltaprogramma moeten waterbeheer en andere ruimtelijke projecten met elkaar worden gekoppeld.

Integratie van projecten op het gebied van waterbeheer en ruimtelijke ordening is noodzakelijk

Door meer integrale oplossingen te ontwikkelen, komt geld beschikbaar voor andere doelen die nu financieel moeilijk liggen. Bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking.

Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een brief aan minister Schultz van Haegen (infrastructuur en milieu). Volgens het PBL staat in het waterbeheer de sectorale en technische invalshoek voorop terwijl in de ruimtelijke ordening meer een integrale en ontwerpende denkwijze wordt gehanteerd. De komende fase van het Deltaprogramma biedt ruimte om beide methoden in elkaar te laten opgaan.

“Werk maken van integraliteit is vooral een kwestie van cultuur”, schrijft PBL-directeur Maarten Majer aan de bewindsvrouw. “Het zoeken naar integrale oplossingen moet een manier van werken worden.”

Het Deltaprogramma is erop gericht Nederland te beschermen tegen overstromingen. Tegelijkertijd moet het er voor zorgen dat er voldoende zoetwater beschikbaar is. Het bereiken van sectorale doelen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening staat daarbij centraal.

De aanwezigheid van zulke hoofddoelen juicht het PBL toe, maar, tekent de organisatie aan, er valt winst te boeken door de hoofdrichting te verbinden met projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en natuur. Het planbureau wijst erop dat veel financiële middelen nadrukkelijk zijn bestemd voor waterveiligheid, waardoor deze niet inzetbaar zijn voor andere doeleinden. Voor het realiseren daarvan moet geld van andere overheden of private partijen worden verkregen. Daarom p leit de organisatie voor intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen. “Cofinancieringsarrangementen zouden aantrekkelijk kunnen worden vormgegeven”, zo staat in de brief.

Deze werkwijze werpt niet alleen vruchten af binnen Nederland maar kan ook een belangrijke rol spelen om het Nederlandse bedrijfsleven internationaal beter op de kaart te zetten. In dat verband pleit het PBL ervoor om voorbeeldprojecten te ontwikkelen die kunnen dienen als iconen van de Nederlandse manier van werken. Volgens de organisatie zijn in Nederland uitsluitend zogeheten icoonprojecten voorhanden uit de tijd van voor het Deltaprogramma, zoals Ruimte voor de Rivier, de nieuwe Boulevard van Scheveningen en de Zandmotor.

Het is tijd om te kijken naar wat de iconen van het huidige Deltaprogramma zouden kunnen zijn. De organisatie noemt de Multikering Katwijk als voorbeeld. Het gaat hierbij om een zeewering waarin een parkeergarage en diverse andere voorzieningen zijn opgenomen. Dergelijke voorbeelden zouden er meer moeten zijn. Het liefst op grotere schaal want de multikering is volgens PBL slechts een kleinschalig voorbeeld van een icoon.

Reageer op dit artikel