nieuws

Minister maakt voorstel Omgevingswet openbaar

bouwbreed

Minister Schultz (infrastructuur) maakte gisteren het wetsvoorstel voor de Omgevingswet, die vrijdag door de ministerraad is aangenomen, openbaar. Een ambiteuze wetgevingsoperatie die de gehele ruimtelijke ordening op de helling zet.

Alle relevante gegevens van een gebied publiek toegankelijk

Veertig wetten en 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) maken straks plaats voor één wet en vier AmvB’s. Drie jaar nadat het vorige kabinet zijn tanden zette in de meest omvangrijke wetgevingsherziening sinds de Tweede Wereldoorlog stuurde minister Schultz gisteren het wetsvoorstel voor de Omgevingswet naar de Tweede Kamer. De bewindsvrouw is trots en blij. Minder regels, meer ruimte. Flexibiliteit en ruimte om te handelen en te beslissen voor bestuurders. Schult z: “We verbreden de besluitvormingsmethode-Elverding (alle belanghebbenden vanaf het begin bij het project betrekken – red.) van de wegenprojecten naar alle ruimtelijke ordeningsprojecten. Je legt niet zozeer Elverding wettelijk vast, je geeft de houding en het gedrag dat daarbij hoort wettelijk een plek.”

Het huidige stelsel ging steeds meer wringen. Ieder deelbelang in de ruimtelijke ordening heeft zijn eigen systematiek en terminologie. Er is weinig ruimte voor verschillen in verstedelijking en krimp. Innovatie en duurzaamheid komen niet tot hun recht. Wetten zijn soms strijdig en maken ontwikkelingen onnodig ingewikkeld. Vanaf 2018 moet de regel-wirwar samengevoegd worden in één wet: de Omgevingswet, ondersteund door vier AMvB’s. In de Omgevingswet moeten alle belangen integraal worden afgewogen. Niet elke bestuurslaag ontwikkelt zijn eigen regelset voor een gebied, maar komt alles samen in één plan, het omgevingsplan. Daarin kunnen milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke ordening in onderlinge samenhang worden bekeken.

Laan voor de Leefomgeving

Tegelijkertijd met de Omgevingswet wil minister Schultz alle relevante gegevens op het gebied van onder meer bodem, lucht, geluid en fijnstof op één plek verzamelen en publiek toegankelijk te maken. “Dat wordt de Laan voor de Leefomgeving. Dat is handig voor besluitvorming van gemeenten, voor milieueffectrapportages en het beperken van onderzoekslasten”, legt Schultz uit. “Zoals het nu gaat, is het heel versnipperd. Iedereen moet zijn eigen onderzoek doen. Ontsluiting van gegevens en methodieken is belangrijk. Niet alleen voor de gemeenten die nu voor elk project een adviesbureau moeten inschakelen, maar ook voor burgers en bedrijven.” Momenteel verzamelt de minister alle beschikbare gegevens. “De databank wordt nu gevuld.” Het loket moet straks door een onafhankelijke organisatie worden beheerd. Ook methodieken worden geselecteerd en geharmoniseerd en zijn straks beschikbaar. “Het is geen wet, maar ondersteuning om het te laten slagen.”

Reageer op dit artikel