nieuws

Slim gebruik van bankgarantie

bouwbreed

De rechtsvordering van opdrachtgever op opdrachtnemer is vermoedelijk verjaard. Maar zij is slim omzeild door een beroep op de bankgarantie. De Rabobank stelt dat het een frauduleuze claim is en weigert uitbetaling. De rechter oordeelt dat is voldaan aan de voorwaarden uit de garantie: de bank moet uitbetalen. Waarmee de verjaring is gepasseerd. Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:
2014:2110, 18 april 2014. 


In 2006 levert opdrachtnemer (ON) het werk op aan opdrachtgever (OG). Tijdens de oplevering worden lekkages aan de gevel geconstateerd. OG schort daarom betaling van de slottermijn op. In 2009 dringt ON aan op betaling van die termijn. In ruil hiervoor biedt ON een (abstracte) bankgarantie ter grootte van de slottermijn. Hierin is onder meer opgenomen: “…zich op eerste schriftelijk verzoek van de OG aan deze te zullen voldoen al hetgeen hij ingevolge enige bepalingen van bovengenoemde aannemingsovereenkomsten van de ON verklaart te vorderen te hebben.”

Acht jaar later zijn de lekkages nog aanwezig. Onderzoek toont aan dat sprake is van uitvoeringsfouten. OG verzoekt de Rabobank derhalve om uitbetaling van de bankgarantie. De bank weigert. Zij stelt dat sprake is van een frauduleuze claim omdat het werk in 2006 is opgeleverd, de laatste slottermijn is betaald, ON is geliquideerd, de omvang van de schade nog niet vaststaat en de vordering is verjaard.

De rechter gaat aan deze argumenten voorbij. De Rabobank is immers niet betrokken bij de verhoudingen tussen OG en ON en is daarom verplicht noch bevoegd onderzoek te doen naar de materiële gegrondheid van de claim. Die discussie is voorbehouden aan OG en ON als contractspartijen, aldus de rechter. Hij gebruikt dan ook het ‘beginsel van strikte conformiteit’ waarbij wordt getoetst of is voldaan aan de voorwaarden uit de bankgarantie. De voorwaarde om over te gaan tot betaling was vrij simpel geformuleerd: betalen op eerste schriftelijk verzoek door OG met verklaring van de vordering. Hieraan is voldaan, dus moet de Rabobank uitbetalen.

Tot zover past deze uitspraak in de lijn van rechtspraak over bankgaranties. Het interessante hier is het gebruik van de bankgarantie bij de vermeende verjaring. Als echt sprake is van verjaring, verjaart het vorderingsrecht, het recht van OG om ON in rechte aan te spreken. De rechtsvordering, aanspraak op het recht, verjaart niet. Met andere woorden, OG heeft er wel recht op, maar kan het niet afdwingen. Nu de bank al heeft uitbetaald, hoeft OG het niet meer af te dwingen. OG heeft dus op zeer sluwe wijze de mogelijke verjaring van haar vorderingsrecht omzeild. Daar liggen dus kansen voor wie een verjaarde vordering heeft. Mocht u echter de bankgarantie afgeven, neem dan in elk geval een vaste einddatum op zodat uw bankgarantie geen lapmiddel wordt voor een fout van uw wederpartij.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels