nieuws

Verontreinigd residu van bodemas in baggerdepot opslaan

bouwbreed

De fijne, sterk verontreinigde fractie die na het reinigen van bodemas resteert, kan na vermenging met bagger worden opgeslagen in bestaande baggerdepots. Het ziet ernaar uit dat de verontreinigingen op deze manier milieutechnisch goed geïsoleerd zijn.

Bodemas kan als bouwmateriaal worden gebruikt, bijvoorbeeld in de wegenbouw. Zomaar storten mag niet, aangezien de verontreinigingen in de as kunnen uitlogen onder invloed van hemel- en bodemwater. Bij toepassing van bodemas moet je het materiaal vooraf goed reinigen, of het met duurzame, waterdichte folie afdekken en voorkomen dat het in contact komt met grondwater. Bij dat reinigen ontstaat een relatief schone grove fractie en een relatief vuile fijne fractie. Dick van Waning – al jaren actief op het gebied van zandwinning en baggerwerken – bedacht een originele manier om de sterk verontreinigde fijnere fractie van bodemas op te slaan. Hij stelt voor het materiaal te mengen met baggerspecie en voorts onder de waterspiegel te injecteren in een bestaande, stabiele baggerlaag. Bijvoorbeeld in oude zandwinputten die in gebruik zijn voor de opslag van verontreinigde baggerspecie. De reeds aanwezige baggerspecie en de eronder aangebrachte isolerende bodemlaag fungeren dan als extra buffer tegen mogelijke emissies van verontreinigingen.

“Mijn vader realiseerde zich dat baggerspecie de eigenschap heeft verontreinigingen vast te houden zolang je het materiaal onder water bewaart”, laat Gijs van Waning weten, “en het leek hem een goed idee om deze afvalstromen te combineren. Samen met kennisinstituut Deltares hebben we kortlopende proeven gedaan en daaruit blijkt dat de emissies uit het mengsel van verontreinigde bagger en bodemas vrijwel hetzelfde is als die uit verontreinigde bagger zonder bijmenging.”

Mengen

Van Waning sr. stelt voor om in een depot het bodemasresidu op een ponton te mengen met elders opgebaggerd bodemmateriaal in een gewichtsverhouding van ongeveer een op een.

In een ‘intelligente’ installatie die via sensoren zelf regelt dat het watergehalte van het mengsel op ongeveer

10 gewichtsprocent uitkomt. Vervolgens kan de installatie het mengsel via een verticale buis met een transportschroef diep in de bestaande baggerlaag injecteren. Ter afsluiting wordt tijdens het omhoogtrekken van de buis alleen nog onvermengd bodemmateriaal toegevoerd, zodat het geïnjecteerde mengsel goed geïsoleerd blijft van de boven de bagger staande waterlaag. De dichtheid van het mengsel is hoger dan van de bagger, dus het zal niet omhoog komen.

“We hebben een quick scan levenscyclus analyse laten maken, waar we goed uitkomen als we worden vergeleken met bestaande verwerkingsmethoden. Er wordt nu gewerkt aan een uitgebreide lca. Als we daarvan de resultaten hebben, kunnen we kijken of we met een aantal partijen verdere, goed gemonitorde proeven gaan doen,” aldus Van Waning jr.

octrooinummer: NL2009485

houder: Grovawa BV Sint-Michielsgestel

uitvinder: D. van Waning

Reageer op dit artikel