nieuws

‘Geef particulier initiatief ruimte’

bouwbreed

Pieter Hooimeijer is verantwoordelijk voor het rapport ‘De toekomst van de stad’. Jan Jaap de Graeff is de stuwende kracht achter het onderzoek ‘Kwaliteit zonder groei’. Beide rapporten werden gisteren aangeboden aan minister Stef Blok (wonen). Stonden sloop en nieuwbouw voor de recessie centraal, de opgave voor de komende jaren bestaat uit het vinden van […]

Pieter Hooimeijer is verantwoordelijk voor het rapport ‘De toekomst van de stad’. Jan Jaap de Graeff is de stuwende kracht achter het onderzoek ‘Kwaliteit zonder groei’. Beide rapporten werden gisteren aangeboden aan minister Stef Blok (wonen).

Stonden sloop en nieuwbouw voor de recessie centraal, de opgave voor de komende jaren bestaat uit het vinden van nieuwe bestemmingen voor bestaande gebouwen. Daarbij is het afwaarderen van commercieel vastgoed noodzakelijk, omdat het de weg opent voor herbestemming. Het stimuleert daarnaast de transformatie van het stedelijk gebied, doordat een gunstig klimaat ontstaat voor het geven van andere functies aan gebouwen die nu leegstaan.

“In de nieuwe situatie zal de rol van de overheid drastisch veranderen en dat vereist forse aanpassingen binnen het overheidsapparaat”, zegt Hooi­meijer. “In het transformatieproces is voor overheden vooral een coördinerende en een regisserende taak weggelegd. Zo zullen ze een bemiddelende rol gaan spelen bij het vinden van nieuwe gebruikers voor bestaande panden. Ze kunnen bijvoorbeeld gebouweigenaren in contact brengen met maatschappelijke initiatieven die op zoek zijn naar ruimte. Hierop moeten de verschillende overheidsorganisaties zich gaan voorbereiden.” Daarnaast is het noodzakelijk dat bestemmingsplannen flexibeler worden gehanteerd, adviseert Hooimeijer. Er wordt vaak te nadrukkelijk vastgehouden aan een van te voren bepaald gebruik van panden en om hergebruik mogelijk te maken, is het nodig dat daarin verandering komt.

Gewenste peil

De Graeff vestigt de aandacht op een andere ontwikkeling. Hij oppert de vraag hoe de kwaliteit van de bebouwde omgeving op het gewenste peil gehouden of gebracht kan worden nu er minder geld beschikbaar is en de demografische en economische groei teruglopen. In dat verband pleit het rapport ‘Kwaliteit zonder groei’ onder meer voor een heldere afweging van kosten die nodig zijn om de kwaliteit van de omgeving een impuls te geven. Van belang daarbij is om burgers de gelegenheid te geven daarover mee te denken en gebruikers en eigenaren van vastgoed te betrekken bij de planvorming. “Er is per saldo minder geld beschikbaar en dat betekent dat er bewuste keuzes moeten worden gemaakt om de omgevingskwaliteit op peil te houden. Particuliere initiatieven moeten daarbij meer ruimte krijgen. Tot op heden wordt hierop te terughoudend gereageerd.”

Ook is het van nationaal belang om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van knooppunten, adviseert Hooimeijer. Het gaat om gebieden zoals de Zuidas die nationaal en internationaal uitstekend zijn verbonden met steden en regio’s en daarom een netwerkfunctie vervullen. In de huidige situatie wordt echter te veel gekeken naar de verbindingen met andere regio’s en te weinig naar de potentie van deze plekken voor wonen en werken. De Rli vindt dat een gemiste kans. In dat verband vraagt Hooimeijer aandacht voor de Zuidas in Amsterdam. “Het gaat hier om een plek met een optimale ligging vanwege de nabijheid van Amsterdam en Schiphol. Tegelijkertijd klinkt steeds vaker het geluid dat het station Zuid eigenlijk niet goed functioneert. Aandacht hiervoor is een noodzaak zodat de Zuidas zijn waarde behoudt. Naast de Zuidas verdienen ook andere knooppunten aandacht.”

tweets

kop kader

@ EelcoverRedacteur

Netto bedrijfslasten jaarlijks gemiddeld 1495 euro.

tekst

tweets

kop kader

@ EelcoverRedacteur

Netto bedrijfslasten jaarlijks gemiddeld 1495 euro.

tekst

Reageer op dit artikel