nieuws

Spreken is zilver, zwijgen is goud

bouwbreed

Als een inschrijver in strijd handelt met een communicatievoorschrift uit de aanbestedingsstukken, wil de aanbestedende dienst (wellicht) kunnen overgaan tot uitsluiting van die partij. Recentelijk ging de voorzieningenrechter Rotterdam in op de vraag of de aanbestedende dienst tot directe uitsluiting kán overgaan (ECLI:NL:RBROT:2014:692).

De gemeente Rotterdam hield een niet-openbare aanbesteding voor de selectie van een architect voor de nieuwbouw van Museum Boijmans Van Beuningen. Onder meer MVRDV en een combinatie waren voor de aanbesteding uitgenodigd. In de gunningsleidraad was als communicatievoorschrift opgenomen dat alle communicatie uitsluitend per e-mail mocht verlopen via de afdeling Aanbestedingszaken van het cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, tenzij anders was bepaald. Lopende de aanbestedingsprocedure vond – buiten de aanbestedende dienst om – een rechtstreeks gesprek plaats tussen MVRDV en het museum. Het ging (in beginsel) niet over de aanbesteding, maar over een expositie door het museum. Daarnaaast had MVRDV enkele vragen/opmerkingen over de aanbesteding. Toen de gemeente hiermee bekend werd, schreef zij de inschrijving van MVRDV uit, omdat het gesprek a) strijdig was met het communicatievoorschrift, en b) het level playing field ernstig zou hebben verstoord.

De voorzieningenrechter oordeelde dat in de aanbestedingstukken geen grondslag was te vinden voor de uitsluiting van MVRDV. De gemeente had namelijk niet expliciet en op ondubbelzinnige wijze aangegeven dat strijdigheid met het communicatievoorschrift tot uitsluiting zou leiden. Door de inschrijving van MVRDV uit te sluiten, hanteerde de gemeente een nieuwe – niet vooraf kenbare – uitsluitingsgrond en dit is in strijd met de algemene beginselen van transparantie en gelijke behandeling.

Ook oordeelde de voorzieningenrechter – in lijn met vaste jurisprudentie – dat enkel een zekere mate van kennisvoorsprong nog niet leidt tot verstoring van het level playing field .Immers, dit is pas het geval indien sprake is van zodanige kennisvoorsprong dat daardoor de mededinging wordt vervalst of uitgeschakeld. Hiervan was geen sprake, omdat het museum tijdens het gesprek geen andere informatie verstrekte dan die in het programma van eisen en de Nota van inlichtingen was vermeld.

Het antwoord op de vraag uit de eerste alinea is dus dat de aanbestedende dienst niet (zomaar) direct over mag gaan tot uitsluiting van de inschrijver.

Reageer op dit artikel