nieuws

Zuid-Holland stelt behoud van infra centraal in visie

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland richt zich in de jaren tot 2030 op behoud en versterking van de bestaande infrastructuur. Uitgangspunt is dat de belangrijkste knelpunten als eerste worden opgelost, blijkt uit de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie.

“Voor weggebruikers is het belangrijk dat ze snel en veilig op de plek van bestemming komen”, zegt gedeputeerde Ingrid de Bondt. “Daarom investeren we in het onderhoud van de bestaande infrastructuur en in de ontbrekende schakels.”

Uit het document blijkt tevens dat de provincie bescherming van het buitengebied tegen verrommeling tot beleid maakt. Dat neemt niet weg dat vanuit de markt initiatieven kunnen worden genomen voor het ontwikkelen van ruimtelijke functies. Hierbij komt verbetering van de ruimtelijke kwaliteit centraal te staan.

Ook acht de provincie het noodzakelijk maatregelen te nemen om te voorkomen dat er te veel bouwplannen komen voor onder meer woningen en kantoren. De provincie wil daarom flexibel omgaan met regels voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij hanteert zij als uitgangspunt dat de bebouwde ruimte beter moet worden benut en eventueel moet worden opgewaardeerd.

In dat kader is het van belang te concluderen dat vraag en aanbod niet altijd goed op elkaar aansluiten. Dat is te wijten aan veranderingen aan de vraagzijde. “De provincie zet zich ervoor in om die match te verbeteren”, vermeldt de visie. Dit moet de markt gezond maken en zorgen voor een beter gebruik van de bebouwde ruimte. Een en ander neemt niet weg dat ook buiten de bebouwde kom woon- en werklocaties nodig zijn.

Vanuit financieel oogpunt zijn verdichting, herstructurering en binnenstedelijke transformatie overigens een zware opgave. Dat komt onder meer door het ontbreken van rijkssubsidies.

Reageer op dit artikel