nieuws

Financiering via gronduitgifte geen oplossing meer

bouwbreed

Herstructurering van bedrijventerreinen kan, bij hoge ambities, flink in de papieren lopen. Zonder een voortvarender aanpak van de mechanismen achter de achteruitgang, blijft de opgave desondanks groeien.

De zorg voor de bestaande bedrijventerreinen ligt bij de gemeenten en provincies. Een deel van het geld voor herstructureringen moet, was aanvankelijk een gedachte, komen van de uitgifte van nieuwe grond.

Het is een strategie waarmee de bestuurders zichzelf flink in de wielen rijden. Aangemoedigd door het ruime en nog steeds groeiende aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen, trekken bedrijven op grote schaal weg van de bestaande terreinen. Dat leidt ertoe dat daar de kwaliteit van de omgeving en de vastgoedwaardes steeds verder onder druk komen te staan. Reden voor nog meer bedrijven om er weinig fiducie meer in te hebben.

Het beschikbare aanbod aan grond voor bedrijfsvestigingen is in Nederland nu al minstens 25 keer zo groot als de totale vraag, zo blijkt uit becijferingen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Aangezien veel nieuwe bedrijfsgrond voorlopig onbenut blijft, valt de opbrengst voor gemeenten flink tegen. Nu hun begrotingen toch al onder druk staan, is niet te verwachten dat gemeentebesturen heel veel geld kunnen of willen vrijmaken voor het opknappen van terreinen.

Het Rijk heeft zich in het kader van de decentralisering van het ruimtelijk beleid terugtrokken uit het Convenant Bedrijventerreinen. Wat nog aan financiële bijdrage was toegezegd, 46 miljoen euro, is overgedragen aan de provincies.

Op de totale kosten van de beoogde herstructureringsopgave zijn de Rijks- en provinciale bijdragen bedoeld als smeerolie. Het leeuwendeel van de financiering moet komen van gemeenten en bedrijven.

Gemeenten zwaaien intussen met een lege geldbuidel. Blijven over de bedrijven. Zonder het vooruitzicht dat hun investeringen een duurzaam effect hebben, zullen die niet grootschalig over de brug komen. Hoe dan ook moet eerst duidelijk worden dat de achteruitgang van de omgeving stopt.

SER-ladder

Een belangrijk onderdeel van het convenant is de toepassing van de zogenoemde SER-ladder. Deze behelst dat lagere overheden eerst kijken naar mogelijkheden op bestaande terreinen in de regio. De leegloop kan dan tot staan komen en nieuwe activiteiten kunnen de plaats innemen van oude die verdwijnen. Zo blijven de terreinen economisch vitaal. Een belangrijke eerste stap: dit beleidsinstrument serieus nemen.

De overheid kan zich verder inzetten om het voor bedrijven mogelijk te maken hun ambities binnen het beschikbare locatieaanbod optimaal te realiseren. Daarnaast is er de kwestie van een goed beheer van de terreinen. Parkmanagement, in samenwerking met de bedrijven, blijkt op verschillende plaatsen een haalbare en effectieve oplossing.

Reageer op dit artikel