nieuws

Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

bouwbreed Premium

De Commissie van Aanbestedingsexperts publiceerde vorige week vier nieuwe adviezen. Na een aanvankelijk rustige start lijken ondernemers de commissie steeds beter te vinden.

De Commissie van Aanbestedingsexperts is ingesteld om op verzoek van een betrokken partij onafhankelijk advies te geven over aanbestedingsprocedures. Zo kan een ondernemer die deelneemt aan een aanbestedingsprocedure en vindt dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast, daarover een klacht indienen bij de commissie. Omgekeerd kunnen aanbestedende diensten een klacht indienen over het gedrag van deelnemende ondernemingen. Hierbij een kort overzicht van de oogst tot nu toe.

Het eerste advies van de commissie ziet op het ten onrechte niet opnieuw laten ingaan van een bezwaartermijn na een herziene selectiebeslissing door de aanbestedende dienst. De commissie adviseert de aanbestedende dienst de inschrijvingsfase op te schorten en de klager alsnog in de gelegenheid te stellen in rechte op te komen tegen het herziene selectiebesluit.

Het tweede advies behandelt de klacht dat de aanbestedende dienst een contract dat reeds door verloop van de tijd beëindigd was, niet alsnog mocht verlengen met de oorspronkelijke contractspartij. De commissie acht de klacht gegrond en oordeelt dat de aanbestedende dienst in strijd met de aanbestedingswet heeft gehandeld.

Het derde advies ziet op de mogelijkheid tot herstel van een fout bij het indienen van de eigen verklaring. De commissie acht ook hier de klacht gegrond en overweegt dat het feit dat de inschrijver heeft verzuimd bij een van de door haar opgevoerde referentieprojecten de tevredenheidsverklaring bij te voegen, kwalificeert als eenvoudig te herstellen gebrek. De inschrijver moet door de aanbestedende dienst in de gelegenheid worden gesteld dit te herstellen. In het laatste advies overweegt de commissie dat de aanbestedende dienst een door de inschrijver ingediend merk wel als A-merk had moeten beschouwen.

Het ziet er dus naar uit dat ondernemingen de weg naar de commissie steeds makkelijker weten te vinden. Bovendien blijkt dit niet onverdienstelijk; in alle tot nu toe gepubliceerde adviezen verklaart de commissie de klacht (deels) gegrond. Weliswaar zijn partijen niet verplicht een advies over te nemen, deze kunnen bij een geschil voor de rechter wel gewicht in de schaal leggen.

Reageer op dit artikel