nieuws

Geen varianten binnen een geïntegreerd contract

bouwbreed Premium

Gebruik van varianten is uitdrukkelijk niet toegestaan, zo bepaalde de inschrijvingsleidraad. De als tweede uit de bus gekomen inschrijver vond dat de winnende inschrijver deze regel had overtreden. De inschrijver zou zich niet gehouden hebben aan de in de aanbestedingsdocumenten voorgeschreven producteisen, maar iets geheel anders hebben voorgesteld. Ongeacht voor welk systeem er gekozen zou […]

Gebruik van varianten is uitdrukkelijk niet toegestaan, zo bepaalde de inschrijvingsleidraad. De als tweede uit de bus gekomen inschrijver vond dat de winnende inschrijver deze regel had overtreden. De inschrijver zou zich niet gehouden hebben aan de in de aanbestedingsdocumenten voorgeschreven producteisen, maar iets geheel anders hebben voorgesteld. Ongeacht voor welk systeem er gekozen zou zijn, altijd zou met buizen moeten worden gewerkt, zo werd gesteld. De winnende inschrijver had echter gekozen voor een oplossing zonder buis, zo wordt althans door de tweede inschrijver vermoed. Daarmee zou sprake zijn van een variant. Dat mag niet en de inschrijving had dus ongeldig verklaard moeten worden.

In kwestie is echter sprake van een design- en constructcontract en zoals de voorzieningenrechter ook schrijft worden bij deze vorm van contracteren niet alle eisen en werkzaamheden door de opdrachtgever in detail beschreven, maar wordt er juist bewust ruimte gelaten aan de inschrijvers om tot op zekere hoogte eigen ontwerpkeuzes te maken. Hierbij aansluitend was in de nota van inlichtingen nog eens expliciet gesteld dat de gemeente het infiltreren van het hemelwater graag aan het inzicht en vernuft van de inschrijver over wilde laten. Hoewel dit niet met zoveel woorden uit de uitspraak bleek, mag worden aangenomen dat de betreffende inschrijver binnen de functionele eisen van de vraagspecificatie is gebleven. En dan is iedere oplosssing toegestaan. Blijft over dat het verbod op het gebruik van varianten in deze leidraad wat misplaatst overkomt. Dat lijkt immers een regel te zijn voor een traditioneel bestek, waarbij de opdrachtgever een prijs voor een door hem al specifiek uitgewerkte oplossing vraagt en aannemers wel of juist niet de ruimte wordt geboden om daar nog een alternatief, een variant, voor te bedenken. Het wezenlijke kenmerk van een UAV-GC-contract is nu juist dat de aannemer op voorhand de ruimte wordt gelaten om oplossingen voor te stellen uiteraard binnen de uitgangspunten van de vraagspecificatie. En dat had de winnende inschrijver gedaan. Een terechte uitspraak.

Reageer op dit artikel