nieuws

Moerdijk wil eindelijk duidelijkheid

bouwbreed Premium

Kan het dorp Moerdijk blijven bestaand als het haven- en bedrijventerrein wordt uitgebreid? Deze week spreekt de lokale SER-commissie zich daarover uit. Het gemeentebestuur denkt van wel en wil zelfs miljoenen euro’s investeren in infrastructuur en nieuwe voorzieningen. Wethouder Klijs vindt dat het Rijk de regie moet voeren. 


Het is niet de eerste keer dat er twijfels rijzen over het voortbestaan van Moerdijk, één van de elf kernen van de gelijknamige gemeente en landelijk de bekendste. Tien jaar geleden haalde de toenmalige Brabantse gedeputeerde Onno Hoes zich de woede van de gemeente en de Moerdijkers op de hals met zijn uitspraken. Hij vond dat verplaatsing van het complete dorp als uiterste optie overwogen moest worden als de groei van de bedrijvigheid de leefbaarheid van het dorp ernstig zou aantasten. Toen kwam de dreiging nog van het beoogde Moerdijkse Hoek, een nieuw bedrijventerrein van 600 hectare. Dat plan sneuvelde voortijdig.

De concept-havenstrategie die gemeente, provincie en het Havenschap Moerdijk hebben uitgewerkt, schetst de contouren voor de ontwikkeling tot 2030. De voornaamste toename van de bedrijvigheid zit in de komst van het Logistiek Park Moerdijk (zo’n 150 hectare) in de oksel van de snelwegen A16 en A17 en een eventuele uitbreiding van 95 hectare van het bestaande industrieterrein bij de Roode Vaart, aan de oostkant van het dorp Moerdijk. Om dat mogelijk te maken moet het kanaal worden verlegd. “Die uitbreiding aan de oostkant is de eerste tien jaar niet aan de orde”, stelt burgemeester Jac Klijs. Planologisch is het ook niet nieuw. De Roode Vaart en het Logistiek Park zaten al in de structuurvisie.”

Tegenstanders van de uitbreiding menen dat die overbodig is, omdat op het bestaande bedrijventerrein nog genoeg capaciteit is. Dat is waar, erkent Klijs, maar gezien de zware milieucategorie 6 die op dit deel rust, willen de overheden – ook uit oogpunt van veiligheid – die gronden vooral reserveren voor chemische industrie en procestechnologie.

Door de oprukkende industrie wordt geregeld de parallel getrokken met het Vlaamse dorp Doel, dat na een lange strijd vrijwel geheel is opgeslokt door de Antwerpse haven. Wacht Moerdijk hetzelfde lot? Klijs: “Wat ons betreft niet. Ook de Stuurgroep Havenstrategie heeft geadviseerd om de leefbaarheid in Moerdijk een impuls te geven. We zijn bereid 15 tot 20 miljoen te investeren in het dorp.” Dat geld zou bijvoorbeeld kunnen gaan naar infrastructuur, voorzieningen als een nieuw buurtcentrum en initiatieven om jongeren in het dorp te houden. Klijs: “Er is een projectontwikkelaar die op korte termijn 36 woningen wil bouwen in de kern.”

De onafhankelijke commissie-Nijpels die advies uitbracht over de concept-Havenstrategie ziet ernstige belemmeringen bij de combinatie van zowel uitbreiding van de haven als een leefbare toekomst voor Moerdijk. De commissie adviseerde dan ook om in elk geval de inwoners erbij te betrekken.

“Dat is precies wat we nu gaan doen”, zegt Klijs. In december gaat de gemeente via een enquête polsen hoe de inwoners aankijken tegen de toekomst van hun dorp. Klijs: “Wij geloven nog steeds in de leefbaarheid van Moerdijk. We hopen op draagvlak hiervoor in het dorp.” Later deze week komt de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant eveneens met een advies over de Havenstrategie en de toekomst van het dorp Moerdijk.

Kleur bekennen

Hoewel hij het goed vindt dat de discussie nu gevoerd wordt, moeten volgens Klijs met name provincie en Rijk een leidende rol nemen in de eventuele uitbreiding van het haven- en industrieterrein.

De toekomst van het havengebied is immers niet alleen van regionaal, maar ook van nationaal belang omdat Moerdijk onlosmakelijk verbonden is met de Rotterdamse haven. “Als het Rijk het zo belangrijk vindt dat de groei van Moerdijk is geborgd en vindt dat het gebied voor uitbreiding beschikbaar moet zijn, met als uiterste consequentie dat het dorp verdwijnt, moet het kleur bekennen. Wij kunnen het als gemeente niet alleen.” Klijs wil voorkomen dat de onzekerheid jaren blijft voortduren of dat de discussie na 2030 weer in volle omvang losbarst.

Uitbreiding van het industrieterrein en de komst van een logistiek park biedt de gemeente (36.500 inwoners), in grondoppervlak de grootste van Brabant, ook kansen. Klijs: “Met de groei van de bedrijventerreinen denken we enkele duizenden banen te genereren vanaf 2015.” Moerdijk ziet die werknemers graag komen. Om het hen aantrekkelijk te maken zich in een van de kernen te vestigen moet de gemeente wel wat te bieden hebben, realiseert Klijs zich, bijvoorbeeld in de vorm van opleiding en huisvesting. “Dan moet je ook de woningbouw faciliteren.”

En met woningbouw loopt het – crisis of niet – gestaag door, in vrijwel alle kernen, zij het met wat meer vertraging en meer gefaseerd. “We hebben niet de grote problemen die steden hebben met hun grondexploitatie. We hebben nooit veel grond verworven voor woningbouw hoeven dus ook niet af te boeken. Gelukkig maar”, aldus Klijs. “We denken dat we nog steeds kunnen groeien in tegenstelling tot veel andere plattelandsgemeenten.”

Verreweg het grootste project binnen de gemeentegrenzen is Bosselaar Zuid, vlakbij het centrum van de kern Zevenbergen. Er komen zo’n 575 woningen. De bouw van de eerste fase is ruim een jaar geleden gestart. Daarnaast zoekt Moerdijk het in kleinschalige projecten, onder meer door het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap.

Reageer op dit artikel