nieuws

Piping tegengaan met putten achter de dijk

bouwbreed Premium

Het buitenland kan veel leren van de Nederlandse waterbouw. Maar een bepaalde aanpak in andere landen kan ook heel goed leiden tot innovatieve maatregelen bij het beheer van dijken in Nederland.

Nederland leert ook van buitenlandse watersector

Dat stelt Christien Veenstra-Huisman, adviseur kust en rivieren bij Grontmij. Zij werkte mee aan het International Levee Handbook. Daarin hebben zes landen hun ervaringen met het beheer van waterkeringen gebundeld. Naast Nederland zijn dat Frankrijk , Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië en de VS.

Zo is volgens Veenstra een andere aanpak van het probleem van piping mogelijk interessant voor Nederlandse dijkbeheerders. Bij piping loopt door overdruk water door de dijk heen. In Nederland wordt dit verschijnsel onder andere tegengegaan door drainage in de dijk, door kwelschermen te plaatsen of extra grond tegen de dijk aan te brengen.

Veenstra: “In het boek staat een methode uit de VS omschreven, waarbij drainage wordt toegepast door middel van putten achter de dijk. Dan kom je dus niet aan de dijk zelf.”

Uit het boek komen ook duidelijke kennisleemten naar voren die internationaal zijn. Dat betreft bijvoorbeeld de invloed van bomen of het graven door muskusratten op de dijken. Veenstra constateert dat Nederlandse dijkbeheerders maatregelen nemen als de bomen op de dijk bijvoorbeeld te hoog worden. “Dan worden ze gekapt. Maar Frankrijk laat juist bomen staan omdat ze de waterkering zouden beschermen.”

Over het algemeen maken de andere landen zich volgens Veenstra niet zo druk over de zogeheten niet-waterkerende objecten op dijken. “Maar hier kijken we aan de hand van de leggers of bebouwing aan alle eisen voldoet.”

Het handboek biedt volgens Veenstra een waardevol overzicht van het waterbeheer in de verschillende landen. “Het is zeker niet bedoeld om een bepaalde aanpak voor te schrijven.”

De grote overstromingen in New Orleans en langs de Franse kust vormden de aanleiding voor het uitwisselen van de kennis. Behalve Grontmij heeft onder andere ook Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een belangrijke bijdrage geleverd aan het International Levee Handboek.

Reageer op dit artikel