nieuws

Klimaatadaptatie op Wadden blijkt moeilijk

bouwbreed

Wet- en regelgeving vormen niet de grootste belemmeringen bij klimaatadaptatie in de Waddenzee. Problemen ontstaan vooral door de manier waarop de plannen worden gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra, het onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit.

In het rapport ‘Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied’ zet Alterra de wetgeving op het gebied van klimaatadaptatie in het Waddengebied op een rij. Het onderzoek concentreert zich vervolgens op tien wetten waarvan werd onderzocht welke problemen ze zouden kunnen opleveren voor innovatieve dijkconcepten. De aanleiding hiertoe is het Deltaprogramma Waddengebied dat er op gericht is het Waddengebied te beschermen tegen wateroverlast. In dat verband zijn de primaire waterkeringen van groot belang. Het gaat om de duinen langs de Noordzeekust en de waterkeringen langs de waddenkust.

Deze kunnen worden versterkt door bijvoorbeeld met behulp van zogeheten voorkwelders de overgang tussen de Waddenzee en de dijken te verzachten.

In de planvorming die hieraan vooraf gaat, moet rekening worden gehouden met een fikse hoeveelheid wetten en regels. Op zichzelf leveren deze weinig problemen op, zo constateert Alterra, mits hiermee in het planproces wordt rekening gehouden. “Zorgvuldige naleving van de procedures, stappen, toetsing- en monitoringsmomenten en betrokkenheid van alle stakeholders voorkomt onnodige knelpunten”, zo staat in het onderzoek.

Daarom is het noodzakelijk dat de betrokken partijen de ontwikkelingen in het omgevingsrecht nauwgezet bijhouden. Daarnaast is het van belang om een expert op het gebied van omgevingsrecht bij de planvorming te betrekken. Verder is het noodzakelijk om in een vroegtijdig stadium te overleggen met de Europese Commissie om te voorkomen dat Europa zijn veto over de plannen uitspreekt. Investeringen in de natuur worden daarnaast als noodzakelijk genoemd. Deze moeten worden gekoppeld aan het Natura 2000 plan. Hierdoor kan de uitvoering van de plannen sterk worden vereenvoudigd.

Reageer op dit artikel