nieuws

Bouw moet meer kennis ontwikkelen over klimaatverandering

bouwbreed Premium

Betere samenwerking tussen partijen in de sectoren stedelijk water en openbare ruimte en groen moet zorgen voor minder schade door klimaatveranderingen.

Dat staat in het Manifest Klimaatbestendige stad. Het document is een advies aan de stuurgroep van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstucturering. Het is ondertekend door vertegenwoordigers van onder meer gemeenten, provincies en waterschappen. Zij pleiten er voor paal en perk te stellen aan onder andere aantasting van funderingen, ongelijkmatige zetting en schade aan groen door te lage grondwaterstand. In dat verband is het belangijk het grondwaterpeilbeheer goed op orde te hebben. Daarnaast moeten maatregelen worden genomen op het gebied van onder meer funderingsherstel .

Bovendien moet de bouwsector meer kennis ontwikkelen over de risico’s van klimaatveranderingen zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij uiteenlopende projecten. Met klimaatbestendige projecten op het gebied van water kan Nederland zich ook nog internationaal profileren.

Volgens het document is het daarbij niet alleen van belang rekening te houden met de gevolgen van wateroverlast, maar ook met hitte. Dat maakt voor de toekomst een hitteprestatielabel nodig. Vooralsnog kan er op dit punt mee worden volstaan de focus te richten op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals zieken- en verzorgingshuizen.

Verder wordt er in het manifest voor gepleit marktpartijen meer te betrekken bij het vinden van oplossingen voor problemen die voortvloeien uit klimaatveranderingen.

Ook burgers moeten een actieve rol gaan spelen bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.

Reageer op dit artikel