nieuws

‘Dit is niet alleen een milieuverhaal’

bouwbreed

Verduurzaming van bestaande gebouwen is profijtelijk. Toch gebeurt het nog op te bescheiden schaal. Om meer vaart te krijgen zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig en nieuwe vormen van financiering, stelt Jacqueline Cramer.

Goed nieuws dus, omdat de mogelijkheden er zijn, is haar boodschap op de Ecobouw. De oud-minister van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu (vrom) heeft wel haar post verlaten maar niet haar stiel. Als hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Utrecht Sustainability Institute richt ze de blik op de gebouwde omgeving. Omdat daar, weet ze, grote slagen zijn te maken.

Forse besparingen op het verbruik van fossiele brandstoffen en een efficiënter gebruik van grondstoffen voor materialen in de gebouwde omgeving zijn nodig en haalbaar, onderstreept Cramer. “En dit is niet alleen een milieuverhaal. Dat is het mooie. We besparen er ook geld mee, het zorgt voor werkgelegenheid en het biedt kansen voor vernieuwingen in de bouw.”

Ze doelt bij dat laatste vooral op de organisatie van de productieprocessen en de onderlinge afstemming door partijen in de bouwketen van hun bijdrages. Bedrijven moeten zich ook meer gaan richten op de gebruikersfase, noemde ze nog een belangr ijke opgave.

Als mooi voorbeeld noemde ze een herontwikkelingsproject in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. De betrokken partijen st emden sloop, recycling en nieuwbouw op elkaar af en regelden op de koop toe de inzet van werklozen met een achterstand waardoor ze moeilijk aan het werk kwamen.

De herontwikkeling van het stationsgebied in Utrecht – gaf ze nog een voorbeeld – gebeurt op een niveau dat zonder een goede samenwerking en uitwisseling van informatie onmogelijk zou zijn. De verwarming en koeling van de talrijke gebouwen moet gebeuren met behulp van warmte-koudeopslag in de bodem. “Als je de bassins daarvoor niet goed positioneert ten opzichte van elkaar, doven ze elkaar uit.”

De aanpak zor gt als klap op de vuurpijl ook nog voor een succesvolle bodemsanering. Een zogenoemde biowasmachine in de grond realiseert een snelle afbraak juist dankzij de iets hogere temperaturen die ontstaan door de warmte-opslag.

Vaart zetten achter de ontwikkeling van financiële constructies waarbij op de eerste plaats prestaties worden geleverd in plaats van alleen een product – zoals dbfmo en esco’s – dan is volgens haar succes verzekerd.

Hoogleraar duurzaam innoveren Jacqueline Cramer op de Ecobouw.Foto: Hans de Vries

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels