nieuws

Bouw wil meer steun: de btw op bouwgrond moet naar 6 procent

bouwbreed Premium

Onderhoud NL, Ruud Maas • De stimulering van de verduurzaming bestaande woonomgeving door vrijstelling schenkingen, het revolverend fonds energiebesparende maatregelen, afschaffing integratieheffing btw en dergelijke. • De maatregelen gericht op de nieuwbouwmarkt zoals de oprichting van een Nederlandse Hypotheekinstelling en de Nederlandse Investeringsinstelling. • Werken naar een zogenoemd level playing field door onder meer de […]

Onderhoud NL,

Ruud Maas

• De stimulering van de verduurzaming bestaande woonomgeving door vrijstelling schenkingen, het revolverend fonds energiebesparende maatregelen, afschaffing integratieheffing btw en dergelijke.

• De maatregelen gericht op de nieuwbouwmarkt zoals de oprichting van een Nederlandse Hypotheekinstelling en de Nederlandse Investeringsinstelling.

• Werken naar een zogenoemd level playing field door onder meer de Hervormingsagenda Rijksdienst. Het zogenaamde inbesteden is de organisatie al jarenlang een doorn in het oog.

• In het algemeen biedt de Miljoenennota nog geen doorzicht voor de consumenten in de komende jaren. Als zij weten waar ze aan toe zijn, groeit het vertrouwen. Deze nota is nog te veel bezig met het afbouwen van de staatsschuld van het verleden.

• Absoluut ontstemd is Onderhoudnl over de omzetting van de Wet vermindering afdracht (omdat dit een branche is waar de instroom juist bevorderd moet blijven) en over de accijnsverhoging (de onderhoudsbranche is vanwege het projectmatig werken een branche met een hoge mobiliteit. De kosten van deze woon-werkafstanden nemen wederom toe door accijnsverhoging. Die kunnen niet van de marge af en kunnen niet bij de kostprijs.

• Te weinig aandacht voor de registratie en handhaving van wet- en regelgeving en cao. Onderhoudnl pleit binnen het uit te werken actieplan schijnconstructies voor EU-registratieplicht.

Organisatie Wel tevreden Niet tevreden

Uneto-VNI,

Titia Siertsema

• Verruiming regeling tot 100.000 euro belastingvrij schenken ten behoeve van de aankoop of renovatie van een woning.

• Betere toegang tot kredietverlening. Installateurs klagen over problemen met het verkrijgen van kredieten bij banken. Is een groot probleem.

• Afschaffing van integratieheffing btw. Dit maakt het financieel aantrekkelijker om leegstaande (kantoor-)panden om te bouwen tot woningen.

• Geen verlenging van lage btw voor onderhoud en renovatie tot eind 2014. De installatiebranche kan juist nu een steuntje in de rug goed gebruiken. Het totale productievolume in de installatiebranche komt in 2014 waarschijnlijk uit op 9,9 miljard euro. In 2009 was dat nog 13,8 miljard.

• Accijnsverhoging op diesel. Bedrijven in de installatiesector hebben veel busjes op de weg die veel kilometers maken. Een lastenverzwaring die slecht uitkomt.

Neprom,

Jan Fokkema

• Meefinanciering van een restschuld (onder voorwaarden) in een NHG-hypotheek. Schenkingen tot 100.000 voor financiering eigen woning worden vrijgesteld.

• De oprichting van de Nationale Hypotheekinstelling om zo pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen een grotere rol te geven bij woningfinanciering. Dreigt wel te lang te duren.

• Integrale afschaffing van de integratieheffing, een juridisch complexe regeling die voor extra kosten en onzekerheid zorgt. Afschaffing bevordert de transformatie van kantoren naar woningen en de (tijdelijke) verhuur van voor de verkoop bedoelde nieuwbouwwoningen.

• De hypotheekruimte voor energiezuinige woningen is niet is verhoogd. Het energiebesparingsfonds biedt nog geen expliciete ruimte voor de realisatie van zeer energiezuinige nieuwbouw.

• De publieke kosten van nieuwbouw zijn op dit moment onevenredig hoog. Het Rijk zou gemeenten aanzetten legeskosten en grondprijzen fors te verlagen. De btw op bouwgrond kan door het Rijk verlaagd worden van 21 procent naar 6 procent.

• Investeerders in (huur)woningen moeten gefaciliteerd worden en niet ontmoedigd. Onzekerheden met de inkomensafhankelijke huurverhoging, de nieuwe huursombenadering, het nieuwe Woningwaarderingsstelsel en de verhuurdersheffing zorgen voor terughoudendheid bij investeerders. Dat remt de nieuwbouw van huurwoningen onnodig.

Waterbouwers,

Fries Heinis

• Hoge prioriteit en belang waterveiligheid. Tevreden over de positie van het Deltafonds.

• Geen extra bezuinigingen op waterveiligheid en natte infrastructuur.

• Uitvoering van waterveiligheidsprogramma’s als Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en Hoogwaterbeschermingsprogramma is niet in gevaar.

• Onvoldoende budget voor langetermijnopgave Deltaprogramma.

• Verspilling budget waterveiligheid door inefficiency en niet vroegtijdig betrekken van kennis van de markt.

• Verdergaande afname waterbouwkennis van Rijkswaterstaat door taakstelling organisatie.

NL Ingenieurs,

Ed Nijpels

• De langetermijnvisie voor techniek en het zorgen voor goed opgeleide werknemers in het technisch werkveld.

• Vereenvoudiging Omgevingswet.

• Het relatief ontzien van het bedrijfsleven.

• De afname van de investeringen voor infrastructuur. Iedere euro hierin geïnvesteerd levert een veelvoud op.

• De oprichting van een participatiemaatschappij. De gemeenten zijn hier niet klaar voor en in sommige branches is het niet uitvoerbaar.

• Acties voor de woningmarkt zijn er, maar onvoldoende om de woningmarkt vlot te trekken.

• Veel geplande bezuinigingen hebben onzekere opbrengsten, waardoor de kans groot is dat er nog meer bezuinigingsrondes komen.

AFNL,

Wim van der Maas

• Een revolverend fonds voor energiebesparing. Wat de effecten zijn en hoeveel bedrijven zelf moeten betalen is echter nog niet duidelijk.

• De pogingen van het kabinet om institutionele beleggers zoals pensioenfondsen te laten investeren in de woningmarkt.

• De hogere premies voor bedrijven (voor WW en AOF) drukken onevenredig zwaar op het mkb.

• De druk op prijzen wordt groter door de oplopende werkloosheid en de komst van meer Oost-Europeanen. Reguliere bedrijven – die gehouden zijn aan de cao – houden steeds moeilijker het hoofd boven water.

• Volledig gebrek aan overheidsinvesteringen om de woningbouw en de infrastructuur te stimuleren.

• De afschaffing van het tijdelijk lage btw-tarief op onderhoud en renovatie na één jaar, is veel te kort door de bocht. Deze regeling moet ten minste met een half jaar worden verlengd.

• We missen ook de ophoging van startersleningen met een relatief klein bedrag van zo’n 50 miljoen. Dat kan nog eens 5000 banen opleveren.

Bouwend Nederland,

Maxime Verhagen

• Geld voor woningisolatie: 400 miljoen euro voor corporatiewoningen, 600 miljoen euro voor particuliere verhuurders en woningeigenaren.

• Het verruimen van de schenkingsvrijstelling helpt een deel van de starters. Goed voor doorstroming, verbouwingen en nieuwbouw en verduurzaming.

• De strijd tegen de verhuurdersheffing is beslecht door de Aedes-deal. Corporaties kunnen weer investeren.

• Met een relatief kleine extra inspanning had dit kabinet 11.000 banen kunnen realiseren voor de bouw.

• We missen de verlenging van de btw-tariefsverlaging tot het eind van 2014. Dat geeft een plus van 3000 tot 4000 banen.

• Bezuiniging op infrastructuur van 500 miljoen, waarvan 300 miljoen al toegezegd was. Dat gaat bijna 3000 banen kosten.

• We missen ook de ophoging van startersleningen met een relatief klein bedrag van zo’n 50 miljoen. Dat kan nog eens 5000 banen opleveren.

Reageer op dit artikel