nieuws

SER-akkoord geeft duidelijkheid voor meerdere jaren

bouwbreed

Wat verder ook gezegd kan worden over het energieakkoord van de SER, in ieder geval is er nu duidelijkheid over de toekomst van het energielabel. Hoewel geen visionair akkoord – zeker niet op de langere termijn – is het grote winstpunt dat er nu wel meerjarige zekerheid over het beleid en de financiering komt.

< vervolg van pagina 1

Maar liefst tien pijlers schragen het energieakkoord. Bij elkaar vormt dat een integraal energiebeleid, vinden de opstellers. De pijlers lopen van inhoudelijk, zoals energiebesparing en het opschalen van hernieuwbare energieopwekking, tot financiering. Met name dat laatste is zeker in de huidige tijd lastig.

Wat de inhoud betreft is er weinig verschil met het voorlopige akkoord dat enige tijd geleden al geopenbaard werd. Nog steeds willen partijen aan energiebesparing doen en wel 1,5 procent per jaar. Daarmee verwachten partijen dat 100 petajoule besparing in 2020 wordt gehaald, ruimschoots meer dan de doestelling.

Het al eerder aangekondigde revolverende fonds van 600 miljoen euro moet hiervoor de nodige financiering geven. Dat geldt ook voor de 400 miljoen die het kabinet beloofd heeft te steken in het energiezuinig maken van corporatiewoningen. Dat geld wordt gehaald uit een tijdelijke verhoging van de energiebelasting. Of die net zo tijdelijk zal zijn als het kwartje van Kok, is niet bekend. Wel stelt het kabinet als voorwaarde dat er overeenstemming moet zijn tussen kabinet en corporatiesector over het woonbeleid. Zo niet, dan gaat de 400 miljoen naar de koopsector.

Ook de green deal Stroomversnelling, over de duurzame renovatie van 111.000 woningen, zal concreet worden opgepakt. Onder meer Bouwend Nederland roemt dan ook het akkoord als een belangrijke stap voorwaarts in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Een stap die de bouw- en installatiesector bovendien ook nog eens vele duizenden manjaren extra werk kan opleveren. Dat is mooi meegenomen in een tijd dat de bouw nog altijd meer een rem dan een motor van de Nederlandse economie is.

Ook de tweede pijler, het opschalen van hernieuwbare energieopwekking, kan de bouw geld opleveren. Hierbij gaat het vooral over extra investeringen in windenergie, zowel on- als offshore. Wat offshore betreft gaan partijen uit van een kostendaling van zo’n 40 procent die de komende jaren gerealiseerd moet worden. Dat wordt in de taakstellende aanbestedingen verdisconteerd. Het Rijk nodigt partijen nu dan ook al uit om met voorstellen te komen, zodat komend jaar al tot de realisatie van een innovatief demonstratiepark op zee besloten kan worden.

Opvallend in de plannen is dat de opwekking van hernieuwbare energie na 2020 wat minder voortvarend wordt. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. Dat betekent een groei met zo’n 1,7 procent per jaar vanaf nu. In 2023 moet 16 procent worden gehaald, een groei met 0,7 procent per jaar. In de praktijk lijkt dat overigens anders uit te pakken. Als eenmaal de weg van hernieuwbare productie is ingeslagen, zal de jaarlijkse groei alleen maar toenemen, zo is de ervaring die elders is opgedaan.

Wat de financiering van alle plannen betreft hebben partijen voor een belangrijk deel hun hoop gevestigd op institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars. Niet duidelijk is of gesprekken die nu al gaande zijn met de beleggers samenlopen met het eveneens gewenste Nationale Investerings Instituut waar ook naar de penisoenfondsen en de verzekeraars wordt gekeken als belangrijkste contribuanten.

Het betekent in ieder geval wel dat er sluitende business cases gemaakt zullen moeten worden van de energieprojecten. Daarbij zal het risicoprofiel zo laag mogelijk moeten zijn, omdat anders de beleggers zullen afhaken.

Ook zal de bouw ongetwijfeld gevraagd worden om prestatiegaranties te geven. Dat geldt in ieder geval voor een onderdeel als de Stroomversnelling waaruit de financiering uit de besparing moet worden betaald. Maar voor het ‘verleiden’ van particuliere eigenaren is meer nodig dan een paar blauwe kijkers. Ook die zullen hun investering het liefst gegarandeerd willen terugverdienen. Er is dus nog het nodige te regelen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels