nieuws

Schaliegas wel of niet: voor de bouw allebei goed

bouwbreed

Of er nu wel of geen schaliegas gewonnen gaat worden in Nederland, voor de bouw lijkt het weinig uit te maken. Als de winning wel doorgaat, zullen er fors wat winlocaties ingericht moeten worden. Komt het er niet van, dan is verdere verduurzaming van de energieproductie onvermijdelijk. Dat betekent meer windmolens en zonne-energie.

Teneinde het milieu als geheel, en de menselijke gezondheid in het bijzonder, te beschermen, moeten nadelige concentraties van schadelijke verontreinigende stoffen in het grondwater worden vermeden, voorkomen of verminderd. Dit is een van de overwegingen in de Grondwaterrichtlijn van de Europese Unie. Samen met de Kaderrichtlijn water is deze bedoeld om bodemvervuiling en daarmee watervervuiling te voorkomen.

Destijds, toen de richtlijn werd opgesteld, ontstond er zelfs in eerste instantie paniek over. Rigide toepassing zou betekenen dat er geen tunnels meer gebouwd zouden kunnen worden en zelfs funderingen voor woningen zouden moeilijk worden. Het gaat immers over het in de grond brengen van wezensvreemde stoffen.

Daarom geeft de Kaderrichtlijn water ook aan dat lidstaten het recht moeten hebben om, onder bepaalde omstandigheden, uitzonderingen toe te staan op maatregelen ter voorkoming of beperking van de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater. Uitzonderingen moeten op transparante criteria worden gebaseerd en in de stroomgebiedplannen worden gedetailleerd. Het is een tot nu toe onderbelicht gebleven onderwerp in de schaliegasdiscussie dat echter in ongetwijfeld komende rechtszaken wel een rol gaat spelen.

Gemoederen

Minister Kamp probeert nu de gemoederen in met name Brabant en de Noordoostpolder in bedwang te houden door te zeggen dat hij eerst alleen proefboringen wil toestaan en pas dan wil kijken naar nut en noodzaak van definitieve winning. Een rechterlijke uitspraak over de proefboringen bij Boxtel toont aan dat een vergunning voor proefboringen vrijwel automatisch moet leiden tot een winvergunning voor de oorspronkelijke aanvrager. Om economische redenen ook volstrekt begrijpelijk dat de rechter dat vindt. Maar dat maakt juist de bewoners van Boxtel argwanend over de sussende woorden van de bewindsman.

Het kan daarnaast geen toeval zijn dat er vanuit de Verenigde Staten een baaierd aan informatie overwaait naar Nederland, waarin grote vraagtekens geplaatst worden bij het heil dat schaliegas zou brengen. Uiteraard zijn er veel milieuproblemen, maar dat heeft te maken met directe lozingen op het oppervlaktewater, hetgeen in Nederland uitgesloten is. Maar er is ook aantal verhalen waarin de financieel-economische voordelen aan de kaak gesteld worden.

Voor de bouw lijken mooie tijden in het verschiet bij het doorgaan van de winning van schaliegas. Honderden winningsplaatsen moeten worden ingericht met de nodige pijpleidingen en pompstations. Het mooie is daarbij dat een winningsplaats kort meegaat. Er moeten dus steeds nieuwe bijkomen.

Als het niet doorgaat, zal er veel meer in hernieuwbare en duurzame energie geïnvesteerd moeten worden. Laat dat nou ook veel bouwactiviteiten met zich meebrengen. Voor de bouw is de uitkomst dus altijd goed.

Reageer op dit artikel